مقایسه استراتژی خود رهبری كردن و خلاقیت دانش آموزان مقطع متوسطه )دوره دوم( مدارس عادی و استعدادهای درخشان شهر اردبیل

چکیده مقاله

اين تحقيق باهدف بررسي مقايسه استراتژيهاي خود رهبري كردن و خلاقيت دانش آموزان مدارس تيزهوشان و عادي شهر اردبيل در سال تحصيلي 9394 95 انجام شد. روش اين تحقيق علي مقايسهاي بود. جامعه آماري تحقيق كليه دانش آموزان – - مدارس متوسطه )دوره دوم( عادي و تيزهوشان شهر اردبيل تشكيل ميدادند كه از بين آنها 921 دانشآموز تيزهوش و 921 دانشآموز عادي به روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي انتخاب شد. از پرسشنامه خود رهبري هاقتون و نک و پرسشنامه 1/ 1 و براي پرسشنامه خلاقيت 35 / خلاقيت عابدي براي گردآوري دادهها استفاده شد. پايايي پرسشنامه خود رهبري 33 به دست آمده است. دادههاي تحقيق پس از جمعآوري با استفاده از نرمافزار Spss و با استفاده از آزمون t دو گروه مستقل مورد تجزيهوتحليل قرار گرفت. نتايج اين تحقيق نشان داد كه بين دانش آموزان تيزهوش و عادي ازنظر استراتژيهاي خود >رهبري كردن و خلاقيت تفاوت معناداري در سطح خطاي كمتر از 0/01 P ( وجود دارد و اين تفاوت بهگونهاي است كه دانش آموزان تيزهوش بيشتر از دانش آموزان عادي داراي استراتژيهاي خود رهبري و خلاقيت هستند. نتايج ديگر اين تحقيق نشان داد كه دختران ازنظر خود رهبري و خلاقيت نسبت به پسران برتري دارند. و درنهايت پيشنهادهايي در اين زمينه ارائه شد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۳، مقایسه استراتژی خود رهبری كردن و خلاقیت دانش آموزان مقطع متوسطه )دوره دوم( مدارس عادی و استعدادهای درخشان شهر اردبیل، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین دمدیریت,اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7833-Compare-your-strategy,-leadership-and-creativity-of-high-school-students)-courses-The-second-(regular-schools-and-Talent-Ardabil

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل