مقایسه مدارس هوشمند و عادی از لحاظ ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر مقایسه دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی از لحاظ ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی بوده  نفر از دانش آموزان مدارس عادی) دانش 01 نفر از دانش آموزان مدارس هوشمند و 01 نفر ( 081است که بدین منظور  به روش نمونه گیری تصادفی خوشهای چند مرحله 0901 -09آموزان دختر متوسطه دوره اول این شهر در سال تحصیلی ) پاسخ گفتند. جهت سنجش پیشرفت تحصیلی دانش 0088( ای انتخاب شده و به پرسشنامه ادراک شایستگی هارتر آموزان نیز از معدل آنها استفاده شد. به منظور تحلیل فرضیه ها از آزمون تحلیل واریانس یکراهه و چندمتغیری (مانوا) استفاده شده و نتایج نشان داد که بین متغیرهای ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان مدارس عادی و  ) وجود داشته و ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند p<0/01 هوشمند تفاوت معنی داری ( بالاتر از دانش آموزان مدارس عادی می باشد 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، مقایسه مدارس هوشمند و عادی از لحاظ ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8144-Compare-and-private-schools-in-terms-of-perceived-competence-and-academic-performance

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل