بررسی خلاقیت، هوش هیجانی و افسردگی در دانش آموزان دختر تیزهوش و مقایسه ی آن با دانش آموزان عادی )مطالعه موردی: مقطع متوسطه ی شهرستان دزفول(

چکیده مقاله

از آن جا که کشور ما، کشوری جوان است و بیش از نیمی از جمعیت آن را افراد زیر 18 سال تشکیل می
دهند و در میان جمعیت دانش آموزان دبیرستانی بالغ بر دو میلیون نفر می باشند که سرمایه های بالقوه
جامعه و متصدیان آینده مملکت اند و از طرفی توجه به سلامت آن ها از اولویت های بهداشت و درمان
کشور است اقدام برای شناسایی و رفع مشکلات آن ها اثر بسیار مثبتی بر عملکرد جامعه خواهد گذاشت.
هدف پژوهش حاضر مقایسه ی خلاقیت، هوش هیجانی و افسردگی بین دانش آموزان دختر تیزهوش و
عادی بود. نمونه شامل 214 نوجوان تیزهوش و 214 نوجوان عادی از مقطع متوسطه ی شهرستان دزفول
بود، نمونه ی تیزهوش را به صورت تصادفی ساده و نمونه ی عادی به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله
ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارتند از: پرسشنامه ی خلاقیت عابدی، پرسشنامه ی هوش هیجانی
پترایدز و فارنهام و پرسشنامه ی افسردگی بک. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری )محاسبه
فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، آزمون لوین، تحلیل واریانس چندمتغیری )مانوا( و روش آلفای
کرونباخ جهت محاسبه ضرایب پایایی(، استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی، خلاقیت و
افسردگی دانش آموزان تیزهوش و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. خلاقیت و هوش هیجانی تیزهوشان
بالاتر و افسردگی آنها کمتر از دانش آموزان عادی است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مریم فلاحی فراش؛زهرا بداوی؛زهرا بندری؛ ۱۳۹۴، بررسی خلاقیت، هوش هیجانی و افسردگی در دانش آموزان دختر تیزهوش و مقایسه ی آن با دانش آموزان عادی )مطالعه موردی: مقطع متوسطه ی شهرستان دزفول(، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد وحسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10690-Investigating-creativity,-emotional-intelligence-and-depression-in-gifted-and-comparable-girl-students-It-is-with-ordinary-students-(case-study:-Secondary-school-in-Dezful

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مریم فلاحی فراش؛زهرا بداوی؛زهرا بندری؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل