مقایسه مسئولیت پذیری اجتماعی، احساس تنهایی وانگیزش پیشرفت در بین دانش آموزان تیز هوش و عادی شهر گرگان

چکیده مقاله

هدف از مطالعه حاضر مقايسه مسئولیت پذيری اجتماعي، احساس تنهايي و انگیزش پیشرفت در بین دانش آموزان تیز هوش و
عادی شهر گرگان بود. روش: بدين منظور، با استفاده از روش تحقیق علي مقايسه ای، 041 دانش آموز ) 01 نفر تیزهوش و 01
نفر عادی( با روش نمونه گیری تصادفي ساده از میان جامعه دانش آموزان شهر گرگان انتخاب شدند. خرده مقیاس مسئولیت
پذيری پرسشنامه شخصیتي کالیفرنیا، پرسشنامه احساس تنهايي آشر، هامیل و رنشاو و پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس بر
روی دانش آموزان گروه نمونه اجرا گرديد. همچنین، برای تحلیل داده ها، روش آماری تحلیل واريانس چند متغیره )مانووا( بکار
گرفته شد. نتايج: يافته ها بدست آمده نشان داد که بین دانش آموزان تیزهوش و عادی در متغیر مسئولیت پذيری اجتماعي
تفاوت معناداری وجود دارد ولي در متغیرهای احساس تنهايي و انگیزش پیشرفت تفاوت معني داری بین دو گروه مشاهده
نگرديد. نتیجه گیری: دانش آموزان تیزهوش مسئولیت پذيری بیشتری در مقايسه با دانش آموزان عادی دارند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

الهام قرنجیك؛دكتر رمضان حسن زاده؛دكتر محمد كاظم فخری؛ ۱۳۹۲، مقایسه مسئولیت پذیری اجتماعی، احساس تنهایی وانگیزش پیشرفت در بین دانش آموزان تیز هوش و عادی شهر گرگان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6015-Compare-social-responsibility,-loneliness-and-achievement-motivation-among-gifted-students-and-ordinary-Gorgan

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(الهام قرنجیك؛دكتر رمضان حسن زاده؛دكتر محمد كاظم فخری؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل