بررسی ارتباط شادکامی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز

چکیده مقاله

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط شادکامی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان رشته  نفر 123 می باشد که تعداد آنان 3131علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز در سال  دانشجو به روش تصادفی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از 05است. از این بین تعداد پرسشنامه شادکامی آکسفورد استفاده شد معدل دانشجویان نیز به عنوان معیار پیشرفت تحصیلی  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند SPSS انتخاب گردید. داده ها پس از جمع آوری به وسیله نرم افزار یافته های پژوهش نشان داد که بین شادکامی و پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

رامین خرم ؛پروین جباری؛ ۱۳۹۴، بررسی ارتباط شادکامی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2196-The-relationship-between-happiness-and-achievement-in-university-students,-educators-martyr-Motahari

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(رامین خرم ؛پروین جباری؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل