بررسی میزان اعتیاد اینترنتی و ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

چکیده مقاله

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان اعتیاد اینترنتی و ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه در سال
49 می باشد - تحصیلی 49 . 49 می- - جامعه آماری مورد بررسی، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه در سال تحصیلی 49
باشد. روش نمونهگیری در این تحقیق تصادفی است که از بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه تعداد 05 نفر به روش تصادفی
انتخاب شده اند. روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی می باشد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق بهره
گیری از شاخص های آمار توصیفی، فراوانی، درصد فراوانی، فراوان تراکمی، میانگین استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که بین ویژگی
شخصیتی روان آزرده گرایی با میزان اعتیاد به اینترنت رابطه معنی داری وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی برونگرایی با میزان اعتیاد به اینترنت
رابطه معنیداری وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی گشودگی با میزان اعتیاد به اینترنت رابطه معنی داری وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی
موافق بودن با میزان اعتیاد به اینترنت رابطه معنی داری وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی با وجدان بودن با میزان اعتیاد به اینترنت رابطه
معنی داری وجود دارد. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می دهد که 0 عامل بزرگ شخصیتی نئو تبیین کنندهها و پیش بینی کننده های
قوی و مهمی در اعتیاد به اینترنت هستند. و روی هم رفته بیشتر از 45 درصد متغیر وابسته یعنی اعتیاد به اینترنت را در جامعه مورد مطالعه
پیش بینی و تبیین کردند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حمیرا ااحمدی.؛مجید درویشی؛مژگان زندی.؛اکرم صالح زاده.؛شیوا احمدی.؛ ۱۳۹۲، بررسی میزان اعتیاد اینترنتی و ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5986-Evaluation-of-internet-addiction-and-personality-traits-among-college-students-Message-Light

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حمیرا ااحمدی.؛مجید درویشی؛مژگان زندی.؛اکرم صالح زاده.؛شیوا احمدی.؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل