رضایتمندی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز ساوه از خدمات پژوهشی دانشگاه

چکیده مقاله

این پژوهش به منظور تعیین رابطه بین خدمات پژوهشی دانشگاه پیام نور مرکز ساوه با میزان رضایتمندی دانشجویان این
12 صورت گرفته که از نظر هدف، کاربردی و از لحاط - دانشگاه در سال تحصیلی 2 روش تحقیق، توصیفی از نوع
همبستگی است و دادههای آن با روش پیمایشی جمع آوری شده است.
جامعه آماری تحقیق شامل 0444 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز ساوه است که با استفاده از جدول مورگان و روش
نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبی، تعداد 15 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدهاند و دادهها به وسیله پرسشنامه محقق
ساخته جمعآوری و پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ ) 47.5 ( محاسبه گردیده و روایی آن نیز به تایید خبرگان رسیده
است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار SPSS در دو بخش توصیفی )شاخصهای مرکزی و پراکندگی( و استنباطی
)تیتک نمونهای( بهره جستهایم. نتایج تحقیق مبین این است که دانشجویان از خدمات پژوهشی این دانشگاه رضایت ندارند،
و رضایتمندی دانشجویان غیرشاغل کمتر از دانشجویان شاغل و میزان رضایتمندی دانشجویان غیربومی نیز کمتر از
دانشجویان بومی این دانشگاه است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سید عباس طباطبایی حسینی ؛فاطمه رادان؛ ۱۳۹۳، رضایتمندی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز ساوه از خدمات پژوهشی دانشگاه، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1842-Saveh-University-of-Payam-Noor-University-students-satisfaction-of-services

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سید عباس طباطبایی حسینی ؛فاطمه رادان؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل