عوامل موثر بر تعلق محله  در شهرهای جدید  مورد مطالعه شهر جدید بهارستان

چکیده مقاله

امروزه شهر با گسترش شهرنشینی براي بسیاري از شهرنشینان با  حس تعلق محله همراه نمی باشد. از آنجایی که تعلق محله، نمایش ساختار و هویت شهر است ، از اهمیت روزافزون برخوردار شده است.

پژوهش حاضر با هدف عوامل موثر بر تعلق محله با استفاده از روش پیمایش در شهر جدید بهارستان درسال 1395 انجام شده است. روش پژوهش به لحاظ اجرا، پیمایشی، به لحاظ معیار، کاربردي و به لحاظ معیار زمانی مقطعی بوده است. داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوري شد. جامعه آماري شامل جمعیت بیشتر از 15 ساله ساکن شهر جدید بهارستان)اصفهان( ،61647  نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 385 نفر تعیین گردید. نتایج ضریب همبستگی بین متغیرهاي نشان می دهد که بین ویژگی هاي فردي محل تولد)شهر ، روستا( و احساس تعلق محله رابطه معنادار آماري وجود دارد. همچنین بین پایگاه اقتصادي – اجتماعی و تعلق محله رابطه معنا دار آماري وجود دارد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، عوامل موثر بر تعلق محله در شهرهای جدید مورد مطالعه شهر جدید بهارستان، کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعمران،معماری و شهرسازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12984-Factors-Affecting-Neighborhood-Negotiation-in-New-Towns-of-New-Town-of-Baharestan

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل