نمودپذیری حس تعلق به مکان در محلات قدیم و جدید: نمونه موردی محلات ابوذر و امام حسین شهر یاسوج

چکیده مقاله

انسان نیاز دارد هرچه بیشتر فضاي زندگي خود را مخاطب قرار دهد، آن را از خود بداند و مهر و نشان خویش را بر آن بزند . انسان با عدم ادراک خود و رابطه اش با جهان پیرامون دچار هراس مي شود . احساس دلبستگي و تعلق به مکان در این میاان، ملجا و پناهگااهي اسا تاا او را از تعلیاق رهاایي بخشیده و به آرامش برساند . معماران و طراحان محیطي به همراه پژوهشگران دیگر علوم تلاش كرده اند تا كیفي محیط طراحي خود را با رسایدن باه این سطح معنایي ارتقاء دهند؛ اما نبود تعریف دقیق و مشخص از این حس و عوامل تشاكیل دهناده آن از یار طارک و كا تاوجهي پژوهشاگران باه فاكتورهاي كالبدي موثر بر حس تعلق از طرک دیگر، سبب ایجاد نوعي سردرگمي و بلاتکلیفي گردیده است. این پژوهش، هدف اصلي بررسي حس تعلق به مکان در محله هاي قدیم و جدید شهر یاسوج )محله ابوذر و امام حسین( مي باشد. دومین هدفي كه این پژوهش در پي دست یافتن به آن است، وزن دهي شاخص هاي حس تعلق به مکان و میزان تاثیرگذاري عامل زمان در شکل گیري حس تعلق به مکان در محله هاي مسکوني فوق است كه هر دو هدف در قالب فرضیات 1 تا 5 مطرح گردیده است. در این راستا، محقق با تهیه پرسشنامه اي محقق ساز نسبت به توزیع ان در محله هاي مسکوني واقع در شهر یاسوج مبادرت ورزید. سپس داده هاي به دست آمده

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

الهام قدمی؛زین العابدین تقوی نسب؛ ۱۳۹۵، نمودپذیری حس تعلق به مکان در محلات قدیم و جدید: نمونه موردی محلات ابوذر و امام حسین شهر یاسوج، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران , معماری و شهر سازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10316-The-sense-of-place-in-the-neighborhood-of-the-Old

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(الهام قدمی؛زین العابدین تقوی نسب؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل