بررسی آرایه های رنگ تعلق در تقویت حس مکان از منظر زیبایی شناختی

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش بررسی آن دسته از آثار هنری ست که با عاملیت ساکنین بومی در قالب عناصر، نماد و نشانه به صورت عضوی الحاقی، زینت دهنده و هویت بخش خانه ها،کوچه ها و فضاهای شهری معاصرر مری باشند. این اجزا که رفته رفته حضورشان کم رنگ تر می شود و جایگاه خود را از دسرت مری دهنرد، نشران ه هایی از هویت و تعلق خاطر ساکنین به محلات قردیمی شرهر را در خرود دارنر د، مروردی کره در فضراهای مسکونی نوساز به سختی می تروان مشراهده کررد . در غالرب مروارد منشر اینگونره هنرهرا، صرنعت رران ، هنرمندان، علاقه مندان و اه صاحبین مکان ها بوده اند، اکثراً با سرح سرواد بیرری کرم و بیشرتر در اثرر کسب تجربه، مینوعاتی خلق می کردند، که در بین ساکنین مورد تعریف و تمجید واقع می شردند و جلروه ای هر چند کوچک به محل زند ی خود می بخشیدند.بدین ترتیب دو پرسش محرح می شود؛ اول اینکه ارزش های زیبایی شناختی نمادها و نشانه هرای هنرر ی ساخته ی دست ساکنین محل تا چه میزان بر ادراک حسی بر رفته از مکان تاثیر ذار است؟ و دوم اینکره آیا چنین ویژ ی ای را برای محلات نوساز نیز می توان در نظر رفت؟. رسیدن به راه حرل کارآمرد در ایر ن زمینه ملزم به پذیرش این نکته می باشد که در محلات قدیمی شهرهای تاریخی ایران بری شرمار نشرانه از رنگ تعلق بر جای مانده از ساکنین آن می توان مشاهده کرد، و با تفکری پویا می توان از بسترهای موجرود در بافت های نوساز برای سترش هنرهای دستی بومی ترلاش کررد . در ایرن پرژوهش برا روش توصریفی و تحلیلی همراه با برداشت های میدانی، و نیز با استناد به معیارها و شاخص های زیبایی شناختی تاثیر مابین ادراک حسی و حس مکان بررسی شده است. در بررسی هرا از رویکردهرای نهنری زیباشناسری شرهری برا رویکرد روان شناسانه بهره رفته شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسی آرایه های رنگ تعلق در تقویت حس مکان از منظر زیبایی شناختی، کنفرانس بین المللی نخبگان عمران ,معماری و شهر سازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7970-Assessing-the-taxonomy-of-belonging-related-to-sense-of-a-place-with-aesthetical-perspective

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل