عوامل حیاتی موفقیت مدیریت استراتژیک پروژههای فناوری اطلاعات  در ایران: رویکردی کیفی

چکیده مقاله

مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات یکی از چالشهای اساسی سازمانها به منظور بهرهمندی از مزایای  از دلایل عدم موفقیت ، فناوری اطلاعات است. نادیده گرفتن مبحث مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات در سازمانها است. با توجه به عدم بررسی مبحث مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات با رویکردی استراتژیک در ایران، این پژوهش به معرفی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت استراتژیک پروژههای فناوری اطلاعات میپردازد. پژوهش انجام شده از نظر هدف، اکتشافی است و با  انجام شده است. بر 6.0 به وسیله تحلیل محتوا و با استفاده از نرمافزار اطلس نسخه ، رویکردی کیفی اساس یافتههای پژوهش میتوان عوامل حیاتی موفقیت مدیریت استراتژیک پروژههای فناوری اطلاعات را در قالب الگویی سه لایه که مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات در هسته آن قرار دارد، نشان داد. لایه دوم شامل ارزیابی و کنترل عملکرد، لزوم مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات، بکارگیری فناوری اطلاعات برای موفقیت سازمانها، مدیریت تغییرات پروژه، لزوم همراستایی فناوری اطلاعات و استراتژی کسب و کار، مدیریت منابع انسانی، کمک فناوری اطلاعات به ارتباطات، مدیریت ریسک، بلوغ سازمانی، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت، فرهنگ سازمانی، تغییرات سازمانها به واسطه فناوری اطلاعات، سرمایههای مستندسازی، مدیریت یکپارچهسازی، مدیریت منابع، طرح کسب و کار و پروژه، مدیریت  ،سازمانی محدوده، بکارگیری مدیریت استراتژیک برای موفقیت سازمانها، خاتمه پروژه، مدیریت زمان، استانداردهای مدیریت پروژه، انواع استراتژیهای سازمانی، مدیریت ذینفعان سازمان، تغییرات سازمانها به واسطه مدیریت استراتژیک، طراحی محصول، ساختار سازمانی و مدیریت تدارکات است و در نهایت، لایه سوم شامل مدیریت تغییرات در مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات، لزوم مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات برای کسب موفقیت استراتژیک سازمان، همراستایی مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات و مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات، حوزههای دانشی مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات با رویکرد مدیریت استراتژیک، نیازمندیهای مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات برای موفقیت استراتژیک سازمان و استفاده از استانداردهای مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات در سازمان است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

الهام ابراهیم پور کومله ؛بهنام عبدی؛ ۱۳۹۴، عوامل حیاتی موفقیت مدیریت استراتژیک پروژههای فناوری اطلاعات در ایران: رویکردی کیفی، کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی،مدیریت و اقتصاد، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13138-Important-factors-for-the-success-of-strategic-management-of-IT-projects-in-Iran:-a-qualitative-approach

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(الهام ابراهیم پور کومله ؛بهنام عبدی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل