تاثیر خطای برآورد اقلام تعهدی بر سود دوره در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

در اين مقاله نشان ميدهیم كه اقلام تعهدي شامل حداقل دو فرآيند بنیادي متمايز هستند، يکي با همبستگي پیاپي مثبت و ديگري با همبستگي پیاپي منفي. همچنین درمييابیم كه اقلام تعهدي مثبت و منفي چه تاثیري بر پايداري اقلام تعهدي و ) استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقیق، 2012 توانايي پیش بیني سود دارد.  بدين منظور از مدل تعديل شده ديچو ( 9381 شركت، 963 ميباشد ( 1831 تا پايان سال 1831تمام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1 سال-شركت). براي تعیین نمونه آماري به روش حذفي سیستماتیک عمل شده است كه تعداد  1339 شركت (معادل 38 سال-شركت) جهت برآورد مدل ها و آزمون فرضیه هاي تحقیق انتخاب شده اند. از مدل آماري رگرسیون چند متغیره و داد ه هاي تركیبي )تابلويي و تلفیقي ) جزء تعهدي سود نسبت به 1 ( استفاده شده است. نتايج آزمون فرضیه ها نشان مي دهد كه ) ناپايداري جزء تعهدي سود، ناشي از خطاي برآورد اقلام تعهدي است .در 1جزء نقدي، از پايداري كمتري برخوردار است، مجموع نتايج حاصله تاثیر وارونگي اقلام تعهدي را بر سود دوره مورد تايید قرار مي دهد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مهشید قباتي اسكندری؛راضیه احمدی؛مهدخت مودب؛ ۱۳۹۳، تاثیر خطای برآورد اقلام تعهدی بر سود دوره در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13413-Impact-of-Accrual-Estimation-Error-on-Profit-Period-in-Companies-Accepted-in-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مهشید قباتي اسكندری؛راضیه احمدی؛مهدخت مودب؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل