تاثیر هزینههای سیاسی  بر نوسان پذیری شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

هدف اصلی تحقيق حاضر بررسی رابطه برخی از نمایندگان هزینه سياسی و نوسانات شاخص قيمت سهام در شرکتهای ایرانی است. فرضيه هزینه سياسی بيان میدارد شرکت هایی که مورد موشکافی بيشتری قرار دارند هزینههای به نسبت بيشتری را در مقایسه با سایر شرکتها متحمل میشوند. درتحقيق حاضر از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) استفاده شده است. به منظور آزمون فرضيههای پژوهش از تکنيکهای آماری 1332 تا 1311 ساله ( 5در یک دوره   شدت سرمایه گذاری، ، همبستگی و رگرسيون چند متغيره استفاده شده است. نتایج تحقيق نشان میدهد که بين اندازه شرکت درجه رقابت و مالکيت دولتی با نوسانات شاخص قيمت سهام رابطه معناداری وجود ندارد در حاليکه بين ریسک و نوسانات شاخص قيمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مسعود براتی ؛ علیرضا صنعتی آراسته ؛هانیه اسدی؛ ۱۳۹۳، تاثیر هزینههای سیاسی بر نوسان پذیری شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13414-The-effect-of-political-costs-on-the-volatility-of-the-stock-price-index-of-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مسعود براتی ؛ علیرضا صنعتی آراسته ؛هانیه اسدی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل