بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر معاملات با اشخاص وابسته شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر معاملات با اشخاص وابسته شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا بین رقابت در بازار محصول و معاملات با اشخاص وابسته شرکتها رابطه معناداری وجود دارد؟ بههمین منظور، از شاخصهای هرفیندال-هیرشمن و لرنر، جهت اندازهگیری رقابت در بازار محصول استفاده شده است. همچنین، از معیارهای فروش به اشخاص وابسته و خرید از اشخاص وابسته بهعنوان معیارهای معاملات با اشخاص وابسته  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه 76استفاده شد. نمونه آماری این پژوهش شامل 311 تا 3131زمانی  مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیلهای آماری رگرسیون خطی چند متغیره و تحلیل 3 واریانس یکطرفه برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشاندهنده آن است که بین معیارهای رقابت در بازار محصول (شامل شاخصهای هرفیندال-هیرشمن و لرنر) و معیارهای معاملات با اشخاص وابسته (شامل فروش به اشخاص وابسته و خرید از اشخاص وابسته) رابطه معناداری وجود ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

الهه برزگر (نویسنده مسئول) ؛غلامرضا خانبازی عمله؛ ۱۳۹۳، بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر معاملات با اشخاص وابسته شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13433-Investigating-the-effects-of-product-market-competition-on-transactions-with-affiliated-entities-of-listed-companies-in-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(الهه برزگر (نویسنده مسئول) ؛غلامرضا خانبازی عمله؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل