بررسی رابطه بین درصد سهام شناور آزاد و محافظه کاری مشروط و غیر مشروط  حسابداری در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

در این پژوهش رابطه بین درصد سهام شناور آزاد و محافظه کاری حسابداری مورد بررسی قرار گرفته است. جامعهه آمهاری ایهن     تها  1831 سال از سهال  7 شرکت در طول 111تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه انتخابی ما شامل ) و برای سهنجش  1337( ) و مدل باسو1222 می باشد. در تحقیق حاضر برای سنجش محافظه کاری از دو معیار گیولی و هاین ( 1831 استفاده شده است و رابطه محافظه کاری حسابداری با درصد www.rdis.irدرصد سهام شناور آزاد نیز از اطلاعیه های موجود در سایت سهام شناور آزاد شرکت ها از طریق رگرسیون چند متغیره خطی، در حضور متغیر های کنترلی از قبیل انهدازه و اههرم مهالی شهرکت، مهورد      کاوش قرار گرفته است. سرانجام پس از آزمون فرضیات تحقیق به این نتیجه رسیدیم که محافظه کاری حسابداری در هر دو مدل مهذکور،  با درصد سهام شناور آزاد ، رابطه مثبت و معناداری دارد. با جمع بندی نتایج به دست آمده این گونه نتیجه گیری نمودیم کهه شهرکتهای بها    درصد سهام شناور بالاتر، تمایل کمتری به استفاده از روش های متهورانه حسابداری دارند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دکتر رضا غلامی جمکرانی؛احمد رضا شفاعت (نویسنده مسئول)؛ ۱۳۹۳، بررسی رابطه بین درصد سهام شناور آزاد و محافظه کاری مشروط و غیر مشروط حسابداری در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13442-Investigating-the-relationship-between-free-and-floating-shares-and-contingent-and-non-controversial-accounting-conservatism-in-companies-admitted-to-Tehran-Securities-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

( دکتر رضا غلامی جمکرانی؛احمد رضا شفاعت (نویسنده مسئول)؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل