نقش روانشناسی محیطی در طراحی مرکز نگهداری کودکان بیسرپرست  با رویکرد امنیت روانی

چکیده مقاله

روانشناسی محیط اعتقاد بر این است که ادراك سرمنشا رفتار است و آنچه رفتارها را تحت تأثیر قرار میدهد  همانا ادراك است. هر فعالیت میتواند ، و باعث به وجود آمدن رفتارهای مختلف در موقعیتهای مشابه می شود اشکال مختلفی به خود بگیرد و رفتارهای متنوعی را باعث شود. با وجود تنشهای حاصل از مشکلات جامعه امروزی برکودکان بیسرپرست ایجاد مکانی مطلوب برای رهایی از تنشهای روزمره میتواند مطلوب باشد. هدف از این مقاله مطالعه و بررسی نقش روانشناسی محیطی در مرکز نگهداری کودکان بیسرپرست و تعامل افراد و به اشتراك گذاری لحظهای در یک فضای مشابه را شامل میشود و نیازهای کودکان و در نهایت رسیدن  ویژه این نوع کودکان میباشد .به نظر میرسد با تاکید بر روانشناسی محیطی از طریق ، به مجموعهای مناسب مطالعه عکس العملهای انسان نسبت به محیط و عکس العملهای محیط نسبت به انسان به ارزیابی فضا پرداخت و با اجرای آن در طراحی معماری میتوان سطح کیفی آن را بالا برد. ضرورت شناخت روانشناختی، محیطی در تعامل انسان با محیط که ارتقاء کیفیت زندگی و سلامت افراد جامعه را در پی دارد بیش از پیش احساس میشود در این مکان، حریم شخصی به شکل مناسبی حفظ میگردد و عرصههای درون مجموعه به  که محیطی با آسایش روانی برای کودکان بوجود آورند. تعامل افراد و به اشتراك ، گونهای طراحی میشوند گذاری لحظهای در یک فضای مشابه را شامل میشود. کمبود چنین مجموعهای در استان و نیاز جامعه به آن ضرورت انجام تحقیق میباشد. با توجه به رویکرد طرح، ایجاد فضای امن، شاداب و پرهیجان متناسب با نیاز طی روند معمارانه را متصور میشود. در تحقیق از روش کتابخانهای جهت جمعآوری اسناد و مدارك، توصیفی، پیمایشی و روش میدانی جهت بیان واقعیتها استفاده شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

رقیه ابراهیمی یگانه ؛دکتر جمالالدین مهدینژاد درزی ؛ ۱۳۹۵، نقش روانشناسی محیطی در طراحی مرکز نگهداری کودکان بیسرپرست با رویکرد امنیت روانی، سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13473-The-Role-of-Environmental-Psychology-in-Designing-a-Child-Care-Supervision-Center-with-a-Psychological-Security-Approach

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(رقیه ابراهیمی یگانه ؛دکتر جمالالدین مهدینژاد درزی ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل