تهیه مدل زیست محیطی مکانیابی نیروگاه حرارتی در استان هرمزگان

چکیده مقاله

 تقاﺿای ساﻟیانه برای انرژی های ، به دﻟیﻞ باﻻ بودن میزان رشد اﻗتﺼادی و فﻌاﻟیتهای توسﻌه ای در استان هرمزگان  به همین خاطر از یک طرف اﺣداث نیروگاه های ﺟدید در استان ، مﺨتلﻒ از ﺟمله انرژی های اﻟﻜتریﻜی افزایﺶ یافته است به ﺿرورتی انﻜار ناپذیرتبدیﻞ شده و از طرف دیگر مطاﻟﻌاتمﻜانیابیدر هنگام انتﺨاب زمین به ویژه برای اﺣداث نیروگاه ﺣرارتی را ﺿروری ساخته است .با توﺟه به اینﻜه در این گونه مطاﻟﻌات مشﺨﺼه های مﺨتلفی ﺟهت مﻜانیابی بهینه و   می تواند در کاهﺶ ، درخور نیروگاه های ﺣرارتی مطرح می باشند که استفاده از مدل و یا مدل های زیست محیطی مناسب بسیار سودمند باشند. در این مقاﻟه مشﺨﺼههایمؤثردرفﻌاﻟیت ، هزینه های زیست محیطی آتی در هنگام انتﺨاب زمین نیروگاه،انتﺨابمحﻞوعملﻜردآنمشﺨص شده است و درنهایتمدلمحیطزیستی مناسب شرایط محیطی و اﻗتﺼادی -   فاکتور34 اﺟتماعیاﺣداث نیروگاههایﺣرارتی استان ارائهشده است. براساس پژوهﺶ صورت گرفته و با توﺟه به ﺟمیع مربوط به تﻌیین عوامﻞ تﻌیین کننده/ محدود کننده ﺟهت مﻜان یابی نیروگاه ﺣرارتی در استان هرمزگان و پراکندگی واﺣدهای شﻜﻞ زمین در سطح استان هرمزگان امﻜان بازدیدهای میدانی به طور عملی امﻜان پذبز نبوده و در مجموع هفده نقطه در محدوده استان از میان مناطق بسیار مناسب و مناسب در مناطق مﺨتلﻒ مشﺨص شده است. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

ناصر قندهاری علویجه؛صابر قاسمی ؛ ۱۳۹۵، تهیه مدل زیست محیطی مکانیابی نیروگاه حرارتی در استان هرمزگان، سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13488-Elaboration-of-the-environmental-model-for-location-of-thermal-power-plant-in-Hormozgan-province

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(ناصر قندهاری علویجه؛صابر قاسمی ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل