استقلال واصل بی طرفی  داور

چکیده مقاله

داوری یکی از مهم ترین راهکارهای سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات حقوقی افرراد   قانون آیرین ۷۴۴ کاهش بار سازمان قضایی است .داوری یک نوع دادرسی اختصاصی به شمار می رود بدین دلیل که طبق ماده  تابع مقررات آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربرو   بره  داوری را رعایرت ، داوری در رسیدگی و رای « : دادرسی مدنی » .کنند ایران شاید بیش از هر کشور دیگری در دنیا در طول دهههای گذشته درگیر حل و فصل دعاوی له و علیه خود از طریرق  داوری بینالمللی بوده است .نگاهی بر بیش از هزاران پرونده در دیوان داوری دعاوی ایران ر ایالات متحده و پروندههای دیگری کره  در داوریهای خاص یا نزد مؤسسات داوری بینالمللی مطرح بوده و هست اهمیت امر آموزش، ترویج و توسعه داوری برین المللری  و آشنایی با قواعد و ضوابط خاص حاکم بر آن را نشان میدهد. استقلال و بری  طرفری  داور دو رکرن  مهرم  واساسری  در رسریدگی  داوری است و داوری که دارای این دو ویژگی باشد، داوری عادلانه و منصفانه خواهد داشت و بره  طررفین  رسریدگی  داوری ایرن  اطمینان را می دهد که دعوای خود را نزد یک مرجع بی نظر مطرح کرده اند و طررفین  داوری، رای چنرین  داور مسرتقل  و بری  طرفی را حتی اگر به ضرر آنها باشد راحت ترر  مری  پذیرنرد  .اسرتقلال،  عردم  وابسرتگی  داور اعرم  از وابسرتگی  مرالی،  کراری  یرا  خویشاوندی به یکی از طرفین رسیدگی و بی طرفی عدم جانبداری وی از یکی از اصحاب دعوی است .در واقع می تروان  گفرت  استقلال نوعی معیار عینی و محسوس و بی طرفی دارای معیار ذهنی است .قوانین و مقررات داوری بره  طرور  مسرتقیم  یرا  غیرر  مستقیم به استقلال و بی طرفی داور اشاره نموده اند .ما در این مقاله به بررسی مفهوم و معیار استقلال و بی طرفی و وجود آنها در قوانین و مقررات داوری از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه هرای  عمرومی  و انقرلاب  در امرور  مردنی،  قرانون  داوری تجراری  بینالمللی ایران، قواعد داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی، قواعد داوری قانون نمونره  آنسیترالمی پردازیم. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد هادی موفق اردستانی ؛مجید ابراهیمی؛رضا ایرانفرد؛ ۱۳۹۴، استقلال واصل بی طرفی داور، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1350-Independence-and-impartiality-of-the-referee-filed

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد هادی موفق اردستانی ؛مجید ابراهیمی؛رضا ایرانفرد؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل