تأثیر موقعیت جغرافیایی شرکت ها بر رابطه بین حسابرسی زیست محیطی  و کیفیت اقلام تعهدی

چکیده مقاله

حسابداری زيست محیطی براساس مفاهیم، معیارها و ارزشهای زيست محیطی و اقتصادی بنا شده است. عملکرد زيست محیطی منجر به بهبود عملکرد مالی شرکتها میشود .که به نوبه خود بايد به منظور بهبود عملکرد زيست محیطی بر روی آن سرمايهگذاری   شرکتهای موفق با افزايش مزايای مالی میتوانند منابع لازم را برای ارتقاء عملکرد زيست ، کرد .به عبارت ديگر، از لحاظ مالی محیطی فراهم کنند. بر همین اساس اين مقاله به دنبال بررسی تأثیر موقعیت جغرافیايی بر رابطه بین حسابرسی زيست محیطی و 139 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 175 کیفیت گزارشگری مالی میباشد .در اين تحقیق تعداد 4-   بررسی شده است .جهت آزمون فرضیهها با انجام تحلیلهای آماری به روش دادههای پانل با استفاده از ابزار نرم افزاری 1389  و مدل رگرسیون خطی استفاده شده است .يافتههای پژوهش نشان میدهد که موقعیت جغرافیايی شرکتها بر رابطه بین Eviews حسابرسی زيست محیطی و کیفیت اقلام تعهدی شرکتها تأثیر دارد .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

احمد اکبری؛دکتر زهرا پورزمانی ؛ ۱۳۹۵، تأثیر موقعیت جغرافیایی شرکت ها بر رابطه بین حسابرسی زیست محیطی و کیفیت اقلام تعهدی، سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت،اقتصاد وحسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13522-The-impact-of-corporate-geographic-location-on-the-relationship-between-environmental-auditing-and-accruals-quality

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(احمد اکبری؛دکتر زهرا پورزمانی ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل