سیاست های پولی و مالی بر رشد بخش کشاورزی

چکیده مقاله

 درصد متوسط 28 ، درصد تولید ناخالص ملی 38 بخش کشاورزی در ایران پس از بخش خدمات بزرگترین بخش اقتصادی محسوب میشود. این بخش  درصد صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است .بخش کشاورزی در اقتصاد ایران از لحاظ ایجاد 24 درصـد نیازهای غذایی و 63 اشتغال کـل، فرصتهای شغلی برای نیروی کار فزاینده کشور، تأمین مواد غذایی جمعیت در حال رشد و همچنین تولید مـواد اولیـه و نهادههای مورد نیاز صنایع میتواند به عنوان یک بخش استراتژیک مورد توجه قرار گیرد. اما، بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای اقتصاد در تعامل با سایر بخشها میباشد و به صورت متقابل از دیـگر بـخشها تـأثیر میپذیرد.به گونهای که به منظور انـجام یـک بـررسی جامع لازم است که تحولات داخل این بخش ضمن توجه به مجموع سیاستهای اتخاذ شده برای تمام بخشها یا سیاستهای کلان اقتصادی مـورد تـوجه قرار گـیرد.برخی نیز بر این باورند که در شکلگیری تحولات بـخش کـشاورزی،تأثیر سیاستهای کلی اقتصاد بیش از تأثیر سیاستهای تدوین شده برای این بخش است.از اینرو،با توجه به اهمیت بخش کشاورزی،سایستهای اقتصادی دولت منمله سیاست های پولی و مالی در رابطه بـا ایـن بـخش نیز از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار خواهد بود. با توجه به اهـمیت بـخش کـشاورزی در تأمین غذا،نیروی کار و سرمایه مورد نیاز سایر بخشها و همچنین اهمیت تعقیب پیامدهای حـاصل از سـیاست کـلان اقتصاد بر بخش اقتصاد کشاورزی ، بررسی نقش سیاست های پولی و مالی بر این بخش از اقتصاد دارای اهمیت ویژه ای می باشد که در این مقاله بدان پرداخته شده است. مطابق با نتیجه بدست آمده تاثیر حجم نقدینگی بر رشد بخش کشاورزی در طول دروه زمانی تحقیق مثبت و معنا داری دارد. در نتیجه با توجه به اینکه در این تحقیق حجم نقدینگی به عنوان شاخص سیاست پولی در نظر گرفته شده است می توان بیان داشت تاثیر سیاست پولی بر رشد بخش کشاورزی مثبت و معنا دار می باشد.همچنین تاثیر هزینه های دولت بر رشد بخش کشاورزی مثبت و از نظر آماری معنا دار می باشد و با در نظر گرفتن هزینه های دولت به عنوان شاخص سیاست مالی ، نشان دهنده آن است که سیاست مالی بر رشد بخش کشاورزی تاثیر مثبت و معنا داری دارد .همچنین  توان ، تاثیر تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی بر رشد بخش کشاورزی مثبت و معنا دار می باشد.با افزایش تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی کشاورزان جهت توسعه و بهبود زیر ساختهای تولید افزایش یافته و این منجر به افزایش ، ارزش افزوده در این بخش می شود.در نهایت مطابق با انتظار تاثیر اشتغال بخش کشاورزی بر رشد این بخش مثبت و معنا دار شده است.  

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

هادی محمدی؛مهدی مهدوی؛ ۱۳۹۵، سیاست های پولی و مالی بر رشد بخش کشاورزی، سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت،اقتصاد وحسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13525-Monetary-and-financial-policies-on-the-growth-of-the-agricultural-sector

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(هادی محمدی؛مهدی مهدوی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل