سازگاری زناشویی عاملی مهم در تأثیرگذاری بر میزان افسردگی  (در بین زوجین مراجعه کننده به مراکزمشاوره بهزیستی شهرکرمانشاه)

چکیده مقاله

هدف این پژوهش مطالعه سازگاری زناشویی با بهزیستی روانشناختی زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره بهزیستی می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه مراجعین زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره بهزیستی شهرستان کرمانشاه می باشد که از بین مراجعه کنندگان به طور تصادفی 50 نفر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه استاندارد سازگاری زناشویی هارمون سینگ و افسردگی بک (BDI) بود. روایی پرسشنامه مورد تأیید صاحبنظران مربوطه مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب  967/0، 859/0 برآورد و محاسبه گردید. بین سازگاری زناشویی و افسردگی (50 r =) رابطه معنی داری وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

ناهید صفری ؛حسن امیری؛ ۱۳۹۵، سازگاری زناشویی عاملی مهم در تأثیرگذاری بر میزان افسردگی (در بین زوجین مراجعه کننده به مراکزمشاوره بهزیستی شهرکرمانشاه)، دومین کنفرانس بین المللی علوم ومهندسی در عصر تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13730-Marital-adjustment-is-an-important-factor-in-influencing-depression-(among-couples-referring-to-Kermanshah-Welfare-Information-Centers)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(ناهید صفری ؛حسن امیری؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل