پیش‌بینی مهارت‌های فنی، انسانی، ادراکی و سیاسی از طریق مهارت‌های روانی مدیران ورزشی

چکیده مقاله

چکیده

امروزه کارایی و اثربخشی عملکرد مدیران مستلزم استفاده از مهارت‌های مدیریتی است بنابراین این پژوهش با هدف پیش‌بینی مهارت‌های مدیریتی از طریق مهارت‌های روانی مدیران ورزشی تدوین گردید. روش تحقیق توصیفی - همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر مدیران سازمان‌های ورزشی اصفهان به تعداد 405 نفر می‌باشد که براساس فرمول کوکران تعداد 199 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی‌- طبقه­ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی صوری و محتوی پرسشنامه توسط 10 تن از اساتید تأیید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای‌کرونباخ بالای 7/0 به دست آمد. از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد. براساس نتایج آزمون پیرسون بین مهارت‌های روانی و مهارت‌های مدیریتی مدیران ورزشی (001/0;p=368/0 – r =) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین­نتایج ­رگرسیون نشان­داد که 5/32% از واریانس مهارت‌های مدیریتی مربوط به مؤلفه‌های روانی  بوده (01/0>p ،325/0=R2) و هدف‌گزینی بیشترین اهمیت را در پیش­بینی تغییرات مهارت‌های مدیریتی داراست (001/0>p،234/0=β ). با توجه به نتایج به‌دست آمده می­توان لزوم توسعه مهارت‌های مدیریتی و بسط شاخصه­های مهارت‌های روانی را با اهميت دانست؛ همچنین لزوم توجه ویژه به هدف‌گزینی، اعتماد به نفس و تمرکز درجهت ارتقاء­ مهارت‌های مدیریتی سازمان­های ورزشی امری مهم دررسیدن به اهداف واستراتژی­های سازمان می­باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مریم شاه میری؛مسعوده سیادت موسوی؛مرضیه قنواتی؛عیسی چراتی؛ ۱۳۹۵، پیش‌بینی مهارت‌های فنی، انسانی، ادراکی و سیاسی از طریق مهارت‌های روانی مدیران ورزشی، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13866-The-prediction-of-technical,-human,-perceptual-and-political-skills-through-the-mental-skills-of-sports-managers

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مریم شاه میری؛مسعوده سیادت موسوی؛مرضیه قنواتی؛عیسی چراتی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل