بررسی رابطه مهارت سیاسی مدیران

چکیده مقاله

    پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مهارت سیاسی مدیران با تسهیم دانش در مدارس متوسطه دوره دوم شهر اردبیل  انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی می باشد.جامعه 59-59در سالتحصیلی  نفر به 159 نفر می باشد که از طریق جدول مورگان تعداد 1951آماری کلیه دبیران متوسطه دوره دوم شهر اردبیل به تعداد عنوان نمونه انتخاب گردیده است. در این پژوهش از دو پرسشنامه، تسهیم دانش الگوی ژاکوب و گرت رود و پرسشنامه مهارت سیاسی،دکتر مقیمی و رمضان، جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. روایی آنها با بهره گیری از روش محتوایی و استفاده  و پرسشنامه مهارت سیاسی 5/ 88از دیدگاه متخصصان تعیین شد . پایایی پرسشنامه تسهیم دانش با آزمون آلفای کرونباخ  محاسبه گردیده است. در تجزیه و تحلیل آماری از جداول فراوانی، نمودار، آزمون کالموگروف اسمیرنوف، ضریب 5/ 51 همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است بین هوش اجتماعی و تسهیم دانش رابطه وجود دارد. بین نفوذ بین فردی و تسهیم دانش رابطه وجود دارد. بین صداقت آشکار و تسهیم دانش رابطه وجود دارد. بین مهارت شبکه سازی و تسهیم دانش رابطه وجود دارد و وبین مهارت سیاسی مدیران با تسهیم دانش رابطه  % توانایی پیش بینی تسهیم دانش را دارند. 91 وجود دارد 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

صدرالدین ستاری ؛مهسا ابراهیمی دوخت ممقانی؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه مهارت سیاسی مدیران، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1767-Examine-the-relationship-between-political-skills-of-managers

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(صدرالدین ستاری ؛مهسا ابراهیمی دوخت ممقانی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل