رابطه ی بین باورهای فراشناخت و مولفه های آن ( باورهای مثبت درباره نگرانی، کنترل ناپذیری و خطر ، اطمینان شناختی، نیاز به کنترل افکار و خود آگاهی شناختی ) با شادکامی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده مقاله

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین رابطه ی بین باورهای فراشناخت و مولفه های آن با شادکامی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز  می باشد. که نمونه پژوهش شامل 370 دانشجو ( 185 دانشجوی دختر و 185 دانشجوی پسر) به روش نمونه گیری تصادفی – طبقه ای انتخاب شده اند. ابزارهای اندازه گیری: پرسش نامه باورهای فراشناخت ( ولزوکارترایت – هاتن ، 2004 ) و پرسش نامه شادکامی آکسفورد ( آرگیل ولو، 1989 ) می باشد. طرح پژوهش از نوع همبستگی است. به منظور پیش بینی سهم باورهای فراشناختی، داده ها با استفاده از  ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چند متغیره به روش گام به گام و تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد: بین باورهای فراشناختی و شادکامی دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد.  همچنین از میان زیر مقیاس های باورهای فراشناختی ( باورهای مثبت درباره نگرانی، کنترل ناپذیری و خطر ، اطمینان شناختی، نیاز به کنترل افکار و خود آگاهی شناختی ) متغیر نیاز به کنترل افکار و کنترل ناپذیری بهترین پیش بینی کننده برای شادکامی دانشجویان هستند. به عبارت دیگر باعث کاهش شادکامی می شوند

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

بهیه مشیلی؛مصطفی غزلی؛ ۱۳۹۵، رابطه ی بین باورهای فراشناخت و مولفه های آن ( باورهای مثبت درباره نگرانی، کنترل ناپذیری و خطر ، اطمینان شناختی، نیاز به کنترل افکار و خود آگاهی شناختی ) با شادکامی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13889-The-relationship-between-metacognitive-beliefs-and-its-components

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(بهیه مشیلی؛مصطفی غزلی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل