بررسي تاثير نوسان بارش بر ميزان توليد گندم ديم استان خوزستان با استفاده از شاخص SIAP

چکیده مقاله

چکیده

اين تحقيق با هدف بررسي شاخصSIAP  (معيار بارندگي سالانه)، خشکسالي استان خوزستان را طي دوره آماري 39 ساله (91-1352) مطالعه کرده و همچنين تاثير دوره­هاي خشکسالي بر توليد گندم دیم این استان مورد آزمون قرار گرفته است. عمليات­هاي آماري با استفاده از نرم افزارهاي SPSS و Excel و نقشه­هاي مورد نياز جهت تجزيه و تحليل با استفاده از نرم­افزار Arc Gis ترسيم گرديد.

استان خوزستان با مساحتي حدود 6405 کيلومترمربع بين مختصات جغرافياي 47 درجه 41 دقيقه تا 50 درجه 39 درجه طول شرقي و 29 درجه 58 دقيقه تا 33 درجه 4 دقيقه عرض شمالي در جنوب غرب کشور ايران و در کرانه خليج فارس قرار گرفته است. ﺑﺎرش ﻧﻘﺶ بسيار ﻣﻬﻤﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ دارد. ﺑـﺪﻟﯿﻞ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤـﯽ ﺧـﺎص، ﮐﺸﺎورزي در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺳﺎل اﻣﮑﺎ نﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ دوره ﯾﺨﺒﻨﺪان، ﮐﺸﺖ ﺑـﺴﯿﺎري از ﻣﺤـﺼﻮﻻت زراﻋﯽ در آن ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ­ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ استان ذرت، گندم و نیشکر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

نتايج تحقيق نشان مي­دهد که استان خوزستان در سال­هاي 87-1386 و 88-1387 با خشکسالي شديد روبرو بوده و در سال­هاي 77-1376 و 81-1380 با مرطوب ترين دوره روبرو بوده است. از طرفي بين ميزان توليد گندم دیم با خشکسالي ها و ترسالي­هاي منطقه در بعضي از سال­ها رابطه معني­داري وجود دارد به طوريکه کمترين ميزان توليد این محصول در سال زراعي 87-1386 و بيشترين ميزان توليد مربوط به سال 81-1380 مي باشد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سيد عليرضا تشکري هاشمي؛مهسا راوريان؛ ۱۳۹۶، بررسي تاثير نوسان بارش بر ميزان توليد گندم ديم استان خوزستان با استفاده از شاخص SIAP، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم , تکنولوژِی و دانش، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13915-The-effect-of-precipitation-fluctuation-on-dryland-wheat-production-in-Khuzestan-province-using-SIAP-index

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سيد عليرضا تشکري هاشمي؛مهسا راوريان؛ ۱۳۹۶)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل