مروری بر روش های تخمین ویژگی های نفوذ پذیری خاک در آبیاری سطحی

چکیده مقاله

چکیده:

ﻧﻔﻮﺫ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺧـﺎﮎ ﻳﮑـﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣـﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﺳـﻄﺤﻲ ﺍﺳـﺖ. ﻧﻔـﻮﺫ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺧـﺎﮎ، ﻓﺮﺍﻳﻨـﺪﻱ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ ﺍﺳـﺖ ﺍﺯ ﻳـﮏ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﺔ ﺩﻳﮕﺮﻭﺍﺯﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ،ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮﺍﺑـﺮﺗﻐﻴﻴﺮﮐﻨﺪ. اﻫﻤﻴﺖ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﻧﻔـﻮذ ﺟﻬـﺖ ﺗـﺸﺮﻳﺢ ﻫﻴـﺪروﻟﻴﻚ آﺑﻴـﺎري ﺳﻄﺤﻲ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن، ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺮف وﻗﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﺑﻴﺎري ﻣـﻲﺷـﻮد. ﻣﻌـﺎﺩﻻﺕ ﻧﻔﻮﺫ ﮐﻮﺳﺘﻴﺎﮐﻒ ، ﮐﻮﺳـﺘﻴﺎﮐﻒ -ﻟـﻮﺋﻴﺲ، ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺧـﺎﮎ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ( SCS ) ﻭﮐﻮﺳـﺘﻴﺎﮐﻒ ﺍﺻـﻼﺡ ﺷـﺪﺓ ﺷـﺎﺧﻪﺍﻱ، ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺪﻝﻫﺎﻱ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻤﺪﺓ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻧﻔﻮﺫ، ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻼﻥ ﺣﺠﻤﻲ بوده ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻭﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪﺍﻧﺪ. تاکنون روشﻫﺎي مختلفی برایﺗﺨﻤﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي خاک و تعیین ضرایب معادله نفوذ ارائه شده است.دراین تحقیق تعدادی ازروشهای تخمین ویژگی های نفوذپذیری خاک درآبیاری سطحی مطرح گردیده وموردبررسی قرارمی گیرند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

غلامحسین لکزائیان پور؛فریبرزعباسی؛ ۱۳۹۶، مروری بر روش های تخمین ویژگی های نفوذ پذیری خاک در آبیاری سطحی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم , تکنولوژِی و دانش، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13945-A-review-of-methods-for-estimating-soil-permeability-characteristics-in-surface-irrigation

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(غلامحسین لکزائیان پور؛فریبرزعباسی؛ ۱۳۹۶)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل