آسیب شناسی انقلاب اسلامی با تاکید

چکیده مقاله

یکی از عوامل شکست هر انقلاب بی توجهی به آسیبهای وارده بر پیکره نظام سیاسی موجود است .ناکامی و ضربه پذیری انقلاباا  خدشه در اهداف و آرمانهای آن و پدید آمدن آفا  درونی و تهدیدا  بیرونی است. از این رو بحث آسای  شناسای انقالاب یکای از راههاای      اصلی و اساسی در پیگیری اهداف و آرمانهای نظام و جلوگیری از افو  آن است.شهید مطهری همه مردم بخصوص کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را از آفا  و تهدیدهایی که دامن رژیمهای طاغوتی را در بر می گیرد بر حذر می داشت و دعو  مای کارد کاه از آنهاا عبار       گیرند و نسبت به حفظ اصو  اساسی انقلاب اسلامی که حاصل خون هزاران شهید با آرمانهای بلند الهای مای باشاد جادی باشاند. از دیاد       ایشان عوامل موجده نهضت همان عوامل مبقیه آن است به گو نه ای که انحراف نهضت از اهداف خود منجر به آن مای شاود کاه از انقالاب     تنها نامش برجای بماند. از این روست که شهید مطهری به عواملی از قبیل نفوذ اندیشه هاای بیگاناه ، تجاددگرایی افراطای، رخناه فرصات       طلبان،ابهام طرحهای آینده و... اشاراتی دارند که شایان توجه است. پژوهش حاضر با مطالعهی آثار شهید مطهری به بررسی جامعه شاناختی  آسیبهای انقلاب اسلامی از دید ایشان میپردازد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، آسیب شناسی انقلاب اسلامی با تاکید، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1407-Pathology-of-the-Islamic-Revolution-stressed

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل