تاثير روش ايمن سازي رواني

چکیده مقاله

 این پژوهش به بررسي تاثير روش ایمن سازي رواني مایکنبام بر كاهش اضطراب ناشي از امتحان در دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان گناباد مي پردازد.جامعه آماري تحقيق عبارت بود كل مشغول به 3141-49 دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان گناباد كه در سال تحصيلي  سئوالي فيليپس 62تحصيل بودند.براي انجام پژوهش در ابتدا روائي و پایایي آزمون اضطراب امتحان تعيين شد. سپس با استفاده از این ابزار در پایه دوم كليه دبيرستانهاي دخترانه شهرستان گناباد افرادي كه به نظر مشاورین داراي اضطراب امتحان بودند ارزیابي شدند. در بين كساني كه به تشخيص آزمون  31 نفر به طور تصادفي انتخاب شدند و سپس به تصادف به دو گروه 13داراي اضطراب امتحان بودند نفري به عنوان گروه گواه و گروه آزمایش تقسيم شدند. گروه آزمایش به تصادف به سه گروه تقسيم شد و براي هر گروه به تصادف یک مربي انتخاب شد. طي پنج جلسه مربياني كه آموزش دیده بودند و راهنماي قدم به قدم آموزشي را دریافت كرده بودند به آموزش دانش آموزان پرداختند و سه جلسه نيز در طول امتحان به پيگيري وضعيت آنان پرداختند، در نهایت ميزان اضطراب امتحان گروه آزمایش و گواه در وسط امتحانات و پایان امتحانات ارزیابي شد و با ميزان اضطراب قبل از آموزش مقایسه شد. داده ها با  فرضيه صفر رد t مستقل  تحليل شد. با تحليل tاستفاده از ميانگين انحراف معيار توصيف و با استفاده از شد و فرضيه تحقيق تأیيد شد یعني ایمن سازي رواني بر كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان گناباد موثر است. نتایج كيفي پژوهش نيز از رضایت دانش آموزان و مربيان راجع به تأثير آموزش وبهبود نمرات درسي حکایت مي كند. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

عليرضا نادري ؛زهره گلريز ؛ ۱۳۹۴، تاثير روش ايمن سازي رواني، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1411-The-effect-of-psychological-immunization

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(عليرضا نادري ؛زهره گلريز ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل