بررسی نقش روابط موضوعی اولیه

چکیده مقاله

هدف: هدف این پژوهش پیش بینی صمیمیت زناشویی زنان بر اساس مولفه های روابط موضووعی اولیوه و دورده مسیواس     های ناگویی هیجانی است. روش کار: این پژوهش در چارچوب یک طرح همبستگی پیش بین انجوام شود. مام وه آمواری      نفر می باشند کوه  بوه رو   08 بودند .نمونه آماری پژوهش 4931 کلیه کارکنان زن متأهل دانشگاه گیلان درسال ،پژوهش تصادفی ساده انتخاب شدند . برای ممع آوری داده ها از پرسش نامه های صمیمیت زناشویی باگاروزی، روابط موضوعی بل و آلکسی تایمیایی تورنتو استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رو  همبستگی و رگرسیون گام به گام استفاده شد.  ).از P < 8/884 یافته ها: همه مولفه های روابط موضوعی اولیه، همبستگی منفی م نوادار بوا صومیمیت زناشوویی دارنود       درده مسیاس های ناگویی هیجانی، دو درده مسیاس دشواری در توصیف احساسات و دشواری در تشخیص احساسات رابطه  ).از بین مولفوه هوای روابوط موضووعی اولیوه، دلبسوتگی نواایمن و        P < 8/884منفی م نادار با صمیمیت زناشویی دارند  دودمیان بینی و از درده مسیاس های ناگویی هیجانی، دشواری در توصیف احساسات، بهترین پیش بینی کننده صومیمیت  زناشویی زنان متأهل می باشند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بیانگر نسش و اهمیت بسیار روابط اولیه فرد با افوراد مهوم   زندگی در سال های نخستین حیات و هم چنین نسش کیفیت روابط هیجانی با این افراد یا موضوع ها است؛ بطوریکوه ایون   روابط بر تمامی روابط آتی فرد در بزرگسالی، از ممله روابط صمیمانه زناشویی تأثیر بسزایی دواهد داشت. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مژگان ابراهیمی فر؛ابراهیم نامنی ؛ ۱۳۹۴، بررسی نقش روابط موضوعی اولیه، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1429-The-Role-of-early-object-relations

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مژگان ابراهیمی فر؛ابراهیم نامنی ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل