بررسی اثر تنش خشکی بر ویژگی های مورفولوژیکی 02 رقم گندم در شرایط معتدله یاسوج

چکیده مقاله

به منظور مطالعه تأثیر تنش آب بر برخی شاخصهای مورفولوژیکی و ارتباط آنها با مقاومت به خشکی و ارقام
4939 در اراضی زراعی یاسوج در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در - مختلف گندم آزمایشی در سال زراعی 4931
سه تکرار روی 02 رقم گندم شامل طوس، اترک، الوند، گاسپاره، اکسلیبه ، قدس، mv-17 ، ، کرج 9، کرج 0
بزوستایا، مرودشت، هامون، آذر 0، بهار، داراب 0، اکبری ، روشن ، رسول ، دز و تجن انجام شد. اعمال تنش خشکی
در مرحله سه برگی گیاه صورت گرفت و تاپایان دوره رشد گیاه ادامه داشت. نمونه گیری در مرحله گرده افشانی از
برگ پرچم انجام و سطح برگ LAI ، شاخص لوله ای شدن برگ LAR ، سطح ویژه برگ SLA اندازهگیری شدند.
نتایج نشان داد که تنش خشکی اثر معنیداری بر سطح ویژه برگ SLA و شاخص لوله ای شدن LAR نداشت
اما بر سطح برگ LAI اثر معنی دار مشاهده شد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سيد سالار حبيب پور؛مجيد رخشنده رو؛مهراب عطازاده؛ ۱۳۹۳، بررسی اثر تنش خشکی بر ویژگی های مورفولوژیکی 02 رقم گندم در شرایط معتدله یاسوج، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1485-Effects-of-drought-stress-on-morphological-characteristics-of-02-cultivars-in-temperate-conditions-Yasouj

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سيد سالار حبيب پور؛مجيد رخشنده رو؛مهراب عطازاده؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل