تجزيه و تحليل ضرايب همبستگي بين عملکرد دانه و اجزاي آن در ارقام مختلف ذرت تحت تنش خشکي

چکیده مقاله

به منظور مقایسه ارقام ذرت از نظر صفات زراعی و مورفولوژیکی و شناسایی صفات تاثیر گذار بر عملکرد دانه و شناسایی ارقام
060 ذرت در قالب طرح اسپلیت ،000 ،070 ،670 ،400 ، مقاوم در شرایط نرمال و تنش، 6 فاکتور فرعی شامل ارقام 407
بلوک با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در 7 تکرار و در سه سطح شامل آبیاری کامل، تنش در مرحله ظهور گلتاجی و
تنش در مرحله ظهور بلال، پژوهشی در سال زراعی 2930 در مزرعه جهاد کشاورزی شهرستان مرند صورت گرفت. نتایج
تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده تحت شرایط مزرعهای نشان داد که بین سطوح تنش خشکی از نظر صفات ارتفاع بوته،
≥ 0/ وزن خشک کل در سطح ) 00 p ( و برای صفات تعداد دانه در ردیف، وزن کل چوب بلال، عملکرد دانه، شاخص برداشت،
قطر ساقه، وزن بلال با برگهای محافظ، وزن بلال بدون برگهای محافظ، قطر بلال، طول بلال، وزن بوته، وزن صد دانه، دانه
≥0/ در بلال، در سطح ) 02 p ( اختلاف آماری معنیداری وجود داشت. نتایج همبستگی ساده در شرایط تنش و بدون تنش نشان
داد که ارتفاع گیاه، وزن بلال با پوسته، طول بلال، دانه در ردیف بلال و وزن چوب با عملکرد دانه رابطه مثبت و معنی داری
دارند. نتایج تجزیه رگرسیون بیان کرد که صفت وزن کل چوب با ضریب تبیین) 0/902 ( بیشترین تاثیر را بر روی عملکرد
دانه از خود نشان داده است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

رامین بلالی؛مژگان محبوبی ؛احمد رزبان ؛احسان رحیمی؛ ۱۳۹۲، تجزيه و تحليل ضرايب همبستگي بين عملکرد دانه و اجزاي آن در ارقام مختلف ذرت تحت تنش خشکي، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6887-The-Analysis-of-Correlation-Coefficients-Between-Grain-Yield-and-Its-Components-in-Maize-Varieties-Under-Drought-Stress

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(رامین بلالی؛مژگان محبوبی ؛احمد رزبان ؛احسان رحیمی؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل