بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد پروتئین دو رقم سورگوم دانه ای در کرج

چکیده مقاله

از آنجاییکه شناخت عوامل بهزراعی مؤثر میتواند گامی اساسی در افزایش عملکرد دانه باشد لذا به
منظور بررسی اثرتراکم بوته برعملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سورگوم دانهای آزمایشی درسال 8811 در
شمال غربی کرج اجرا گردید. در این آزمایش دو رقم )پیام وکیمیا( و چهار سطح ،851 ، تراکم) 811
011 و 051 هزار بوته در هکتار( به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار
تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت و صفات عملکرد دانه در بوته، اجزای عملکرد )تعداد پانیکول در متر مربع،
تعداد دانه در پانیکول و وزن هزار دانه(، عملکرد دانه در واحد سطح، درصد پروتئین، عملکرد پروتئین و
عملکرد بیولوژیک اندازهگیری شدند. نتاج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام مورد مطالعه از نظر تمامی
صفات به استثنای تعداد پانیکول در متر مربع اختلاف معنیداری دارند. بالاترین عملکرد بیولوژیک،
عملکرد دانه وپروتئین در واحد سطح، درصد پروتئین، عملکرد دانه در بوته و تعداد دانه در پانیکول، در
رقم کیمیا و بالاترین وزن هزار دانه در رقم پیام مشاهده شد. اثر تراکم بوته بر روی تعداد پانیکول در متر
مربع، تعداد دانه در پانیکول، وزن هزار دانه، عملکرد دانه در بوته، عملکرد دانه وپروتئین در واحد سطح و
عملکرد بیولوژیکی معنیدار بود. با افزایش تراکم عملکرد دانه، عملکرد پروتئین، عملکرد بیولوژیک و
تعداد پانیکول در متر مربع افزایش یافت بطوریکه، بیشترین عملکرد دانه و پروتئین به ترتیب به میزان
288 کیلوگرم / 4207/18 و 84 در هکتار در تراکم کاشت 051 هزار بوته در هکتاربدست آمد. افزایش
تراکم باعث کاهش تعداد دانه در پانیکول و وزن هزار دانه شد ولی روی شاخص برداشت و درصد پروتئین
تأثیر نداشت. همچنین اثر متقابل رقم و تراکم بر روی هیچیک از صفات مورد مطالعه معنیدار نبود. با
توجه به نتایج این آزمایش برای دستیابی به حداکثر عملکرد دانه و پروتئین میتوان از رقم کیمیا با
تراکم 051 هزار بوته در هکتار استفاده کرد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

قربان ؛ناصر ؛سراله ؛ ‎−۰۶۲۲، بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد پروتئین دو رقم سورگوم دانه ای در کرج، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/556-The-effect-of-plant-density-on-yield-,-yield-components-and-protein-content-of-two-cultivars-of-sorghum-Corn-in-Karaj

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(قربان ؛ناصر ؛سراله ؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل