اثر محلولپاشی برخی از عناصر پرمصرف و ریزمغذی در مراحل مختلف رشدی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید 407

چکیده مقاله

به منظور ارزیابی محلولپاشی عناصر پرمصرف و ریزمغذی در مراحل مختلف رشدی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت،
آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ساعتلوی
ارومیه در سال زراعی 1131 ، اجرا گردید. آزمایش مورد نظر با دو فاکتور که فاکتور اول در پنج سطح شامل محلولپاشی
عناصر منیزیم، آهن، گوگرد، نیتروژن به همراه شاهد )بدون محلولپاشی( و فاکتور دوم شامل مراحل مختلف رشدی گیاه در 1
سطح 11 8 برگی، ظهور تاسل و پرشدن دانه بود. تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نشان داد که که تیمارهای مختلف زمان -
محلولپاشی تأثیر معنیداری بر صفات ارتفاع بوته، تعداد کل دانه، وزن صد دانه، عملکرد دانه در هکتار و عملکرد بیولوژیک
داشته است. همچنین تیمارهای عناصر غذایی نیز تأثیر معنیداری بر صفات ارتفاع بوته، تعداد کل دانه، وزن صد دانه، عملکرد
11 % عملکرد دانه در هکتار بیشتری نسبت به مرحلۀ - / دانه در هکتار داشته است. محلولپاشی در مرحلۀ 11 8 برگی 39
13 % وزن 111 دانه بیشتری نسبت به مرحلۀ پرشدن - / پرشدن دانه نشان داد. همچنین محلولپاشی در مرحلۀ 11 8 برگی 22
23 % وزن 111 دانه بیشتری نسبت به کاربرد تیمار شاهد داشت. محلولپاشی در / دانه داشت و کاربرد تیمار گوگرد نیز 11
22 % عملکرد بیولوژیک بیشتری نسبت به مرحلۀ پرشدن دانه نشان داد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

آسیه امیدحقی؛ابراهیم خلیلوند بهروزیار؛علیرضا عیوضی؛ ۱۳۹۴، اثر محلولپاشی برخی از عناصر پرمصرف و ریزمغذی در مراحل مختلف رشدی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید 407، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/584-Effect-of-foliar-application-of-macro-and-micronutrients-at-different-growth-stages-on-some-of-the-elements-407-hybrid-corn-yield

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(آسیه امیدحقی؛ابراهیم خلیلوند بهروزیار؛علیرضا عیوضی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل