مطالعه همبستگی صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه هیبریدهای ذرت در تاریخ کاشتهای مختلف

چکیده مقاله

به منظور ارزیابی روابط همبستگی بین صفات مختلف در ژنوتیپ های ذرت و تعیین رابطه علت و معلولی در دو تاریخ کاشت
مختلف، پژوهشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار در منطقه ماهدشت کرج اجرا
شد. تاریخ کاشت ) 22 اردیبهشت ) D1 ( و 6 خرداد ) D2 ( (( در کرتهای اصلی و رقم ) 404 V1 ،) zenit ( V2 4024 ،)
( V3 ( ( و 040 V4 (( در کرتهای فرعی قرار گرفت. ضرایب همبستگی ساده بین صفات اندازه گیری شده ژنوتیپ های مورد
مطالعه در تاریخ کاشت اول ) 22 اردیبهشت( نشان داد که عملکرد دانه با تعداد بذر در بلال، ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک،
طول بلال، قطر بلال و تعداد دانه در ردیف بلال و در تاریخ کاشت دوم ) 6 خرداد( عملکرد دانه با تعداد بلال، ارتفاع بوته و
طول بلال همبستگی مثبت و معنی دار داشت. بیشترین ضریب تبیین عملکرد دانه در تاریخ کاشت اول را عملکرد بیولوژیک با
میزان 66 درصد دارا بود و بعد از آن صفت تعداد بذر در بلال حدود 4 درصد از میزان تغییرات را توجیه کرد که در نهایت این
0/ 2 متغییر 11 درصد از تغییرات عملکرد دانه در تاریخ کاشت اول را توجیه کردند. با توجه به ضریب تبیین ) 10 = 2r )
معادله در تاریخ کاشت دوم مشخص شد بیش از 10 درصد تغییرات ارقام ذرت متأثر از صفات وزن هزار دانه، ارتفاع بوته و قطر
بلال بود. در این معادله بیشترین ضریب تبیین عملکرد دانه را وزن هزار دانه با میزان 40 درصد دارا بود، سپس ارتفاع بوته
حدود 16 درصد و در نهایت قطر بلال 4 درصد از تغییرات را توجیه کردند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

ترانه ثمرزاده وژده فر؛فرزاد پاکنژاد؛زینب فاطمی، ندا تقوی؛ ۱۳۹۲، مطالعه همبستگی صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه هیبریدهای ذرت در تاریخ کاشتهای مختلف، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6901-Correlation-Study-And-path-analysis-of-grain-yield-Maize-hybrids-in-different-sowing-date

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(ترانه ثمرزاده وژده فر؛فرزاد پاکنژاد؛زینب فاطمی، ندا تقوی؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل