تأثیر فاصله ردیف و ژنوتیپ روی عملکرد ساقه اصلی و شاخه در سویا

چکیده مقاله

با توجه به اینکه اطلاعات کمی درباره تفاوت ارقام در توانایی برای تخصیص عملکرد دانه بین ساقه اصلی
و شاخه در واکنش به فواصل مختلف کاشت وجود دارد، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک
کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان طی سال
زراعی 8811 اجرا گردید. فاکتور اول شامل سه رقم )ویلیامز، دی پی ایکس و سحر( و فاکتور دوم شامل
02 و 54 سانتیمتر( بود. در این آزمایش عملکرد دانه در واحد سطح، اجزای ،54 ، چهار فاصله کاشت ) 02
عملکرد )تعداد غلاف، تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه( در ساقه و شاخه و عملکرد دانه اندازه گیری
شدند. در کلیه ارقام با افزایش فاصله بین ردیف از سهم ساقه اصلی در عملکرد دانه کاسته شد و بر سهم
50 درصد( و کمترین سهم شاخه در / شاخهها افزوده شد به گونهای که بیشترین سهم ساقه اصلی ) 05
0 درصد( در رقم ویلیامز با فاصله بین ردیف 02 سانتیمتر بدست آمد و همچنین / عملکرد دانه ) 66
55 درصد( در عملکرد دانه در رقم / 44 درصد( و بیشترین سهم شاخه ) 15 / کمترین سهم ساقه اصلی ) 88
سحر با فاصله بین ردیف 54 سانتیمتر بدست آمد. بیشترین عملکرد دانه در فاصله بین ردیف 02
سانتیمتر بدست آمد و رقم ویلیامز به علت تخصیص بیبشتر مواد فتوسنتزی به ساقه، داشتن تعداد غلاف،
5100 کیلوگرم در / تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه بیشتر در ساقه ، دارای بیشترین عملکرد دانه ) 21
هکتار( در کشت تابستانه بود

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

اسماعیل گلچین؛قربان خدابین؛ناصر لطیفی؛افشین سلطانی؛ ۱۳۹۴، تأثیر فاصله ردیف و ژنوتیپ روی عملکرد ساقه اصلی و شاخه در سویا، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/557-The-effects-of-genotype-on-the-main-stem-and-branches-in-soybean-row

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(اسماعیل گلچین؛قربان خدابین؛ناصر لطیفی؛افشین سلطانی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل