نقش دین  و توسعه حقوق بین الملل

چکیده مقاله

چکیده  هر چند حقوق بین الملل را به ارتباط میان دولت ها در چند قرن اخیر نسبت می دهند با توجه به اینکه هزااران ازا    « اات که نهاد دولت در جهان وجود داشته اات ، همواره نوعی تعامل میان آنها را نیا می توان انتظار داشت که می توانسزته در  غالب صلح یا جنگ باشد. لذا تاریخ ایجاد حقوق بین الملل را می توان به تاریخ تاایس دولت های اولیه نیا تعمزی  داد. بزدیهی   اات هر پدیده اجتماعی مرتبط با مسائل مربوط به تعامل این ااختار ها بر تواعه یا تحو  این حقزوق تاییرذزذار بزوده اازت.     یکی از این پدیده ها ادبیان مختلف بوده اند که همراه با آموزه های اخلاقی قواعدی نیا در رابطه با رفتار با بیگانگان داشته انزد.  تحقیق حاضر قصد دارد تا بررای نماید در جریان روند تکاملی حقوق بین الملل ادیان چه آموزه هزایی را وارد آن نمزوده انزد و    چه پیشرفت هایی در این حوزه را  می توان شاهد بود که ریشه های آن در پیش از دوران کنونی حقوق بین الملزل و در ادیزان   آامانی وجود داشته اات. تحقیق حاضر نقش ادیان در ااخت حقوق و قواعد موجود پیش از ظهور ادیان و آموزه هزای ادیزان    .»در رابطه با حقوق بین الملل را بیان می دارد 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، نقش دین و توسعه حقوق بین الملل، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1498-The-role-of-religion-and-the-development-of-international-law

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل