تفسیر قراردادهای اداری با توجه به اصول کلی حقوق عمومی

چکیده مقاله

آنچه در این مقاله مورد  تحليل قرار گرفته رویكردي بهه تسیهير در حهوزه قرارداد هاي اد    اري اسه  تها از ایهن    طریه   مشخصات، آثار، ویژگي  ا و ما ي  متساوت این قرارداد ا معلوم گردد. پرسش اصلي این پهژو ش آن اسه  كهه تسیهير     مقوله قرارداد در حقوق اداري بر چه پایه و موازیني انجام مي شود و در صورت تبعي  از این اصول چه نتایجي به دس  خوا د آمد. با توجه به اینكه ما ي  حقوق عمومي و حقوق خصوصي با  م متساوت انهد ایهن تسهاوت مها يتي در مقولهه      قرارداد نيز موثر واقع شده اس . از این رو به عنوان نتيجه مي تهوان گسه  قهرارداد در حقهوق اداري متهاثر از دو ن ریهه       قدرت عمومي و نسع عمومي اس  و تسیير در حيطه قرارداد اي اداري از دیدگاه و با رویكرد حاكميتي انجام خوا د شد. حاكمي  اراده و آزادي قرارداد ا به شكلي كه در حقوق خصوصي حاكمي  یافته اند در حقوق عمومي رنگ باخته و باید تمامي تسیير ا از قرارداد در راستاي حمای  از منافع عمومي باشد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دکتر محسن حسنوند ؛دکتر مهشید سادات طبایی ؛ فاطمه جمشیدوند؛ ۱۳۹۴، تفسیر قراردادهای اداری با توجه به اصول کلی حقوق عمومی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1502-According-to-the-general-principles-of-public-law-interpreting-administrative-contracts

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دکتر محسن حسنوند ؛دکتر مهشید سادات طبایی ؛ فاطمه جمشیدوند؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل