بررسی عملکرد بازیاب دینامیکی ولتاژ  DVR در یک سیستم تولید بادی با بارهای  نامتعادل به منظور كیفیت توان با در نظر گرفتن عدم قطعیت باد

چکیده مقاله

بحث كیفیت توان شبکه توزیع، یکی از مهمترین مسائل در صنعت برق بوده ، كه بر پایداري حالت گذرا و كمك به ایجااد یاك ولتاژ پایدار و ثابت در سیستم، همچنین بر تشکیل یك منبع انرژي با قابلیت اطمینان بالا استوار است. كمبود ولتااژ و بیشابود ولتاژ دو مورد از مشکلات كیفیت توان میباشند كه باعث صدمه یا عملکرد نادرست تجهیزات حساا باه نوساانات مایشاوند. براي اصلاح هر چه سریعتر و دقیقتر عدم تقارن ایجاد شده در ولتاژ از روشهاي تزریا ماوازي رریاان و تزریا ساري ولتااژ استفاده میگردد. براي بهبود كیفیت ولتاژ در طرف بار، روش تزری سري ولتاژ مؤثرتر است. با ایجاد یك مؤلفه ساري ولتااژ در هر فاز و كنترل آن، میتوان با دقت بالایی ولتاژ خطوط را در نقطه اتصال بار متقارن نمود. این روش در مقایسه با روش تزریا موازي رریان مناسبتر و مطمئنتر میباشد. باراي تا مین تاوان ماورد نیااز در روش تزریا ساري ولتااژ دو سیساتم بازیاا دینامیکی ولتاژ DVR و كنترل كننده ولتاژ یکپارچه UVC پیشنهاد شده است؛ كه بازیاا دیناامی ی ولتااژ DVR یکای از موثرترین و مدرنترین تجهیزاتی میباشد كه به صورت سري با شبکه قرار گرفته و با تزریا ولتااژ مناساب، مایتواناد بارهااي حسا را در برابر مشکلات ولتاژي شبکه حفاظت كند در این مقاله از یك بازیاا دیناامیکی ولتااژ در سیساتم تولیاد باادي استفاده خواهیم كرد تا بتوان عملکرد این المان را در بهبود پروفیل ولتاژ مورد ارزیابی قارار دهایم. باا در نگار گارفتن بارهااي نامتعادل و همچنین خطاي نامتقارن عملکرد DVR طراحی شده را مورد سنجش قرار خواهیم داد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.سید ابراهیم ابراهیمی آقمشهدی؛2.سید عباس صدرای؛ ۱۳۹۴، بررسی عملکرد بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR در یک سیستم تولید بادی با بارهای نامتعادل به منظور كیفیت توان با در نظر گرفتن عدم قطعیت باد، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم .مهندسی و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1821-Check-dynamic-voltage-recovery-function-(DVR)-in-a-wind-generat

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.سید ابراهیم ابراهیمی آقمشهدی؛2.سید عباس صدرای؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل