مقایسه عزتنفس، هوش هیجانی و سلامت روان

چکیده مقاله


. هوش هیجانی و سلامت روان مادران کودکان عادی و مادران کودکان مرزی میباشد ، هدف پژوهش حاضر مقایسه عزتنفس هوش هیجانی و سلامت روان که در اختیار مادران ، پرسشنامه عزتنفس ، ابزارهای این پژوهش شامل سه نوع پرسشنامه است کودکان عادی و مرزی قرار گرفت. این پژوهش با توجه به هدف و کاربرد آن از نوع پژوهش علی - مقایسهای میباشد .در این نوع تحقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحلیل میگردد. جامعه آماری در تحقیق حاضر شامل کلیه مادران کودکان سال شهرستان شاهرود میباشد که بهمنظور دستیابی به گروهایی از آزمودنیها که امکان تحلیل آماری 21 تا 7عادی و مرزی نفر از261 نفر از مادران کودکان عادی و 251 نفر برای این طرح انتخاب شدهاند ( 823 مناسب فراهم سازد بهصورت تصادفی سال شهرستان شاهرود). روش نمونهگیری روش تصادفی ساده بود. بر اساس نتایج تحقیق 21 تا 7 مادران کودکان مرزی ) نشان p<0/15( با سطح معناداری 1/13 و مادران کودکان مرزی 1/15 مشاهده شد میانگین عزتنفس مادران کودکان عادی و 8/31 میانگین هوش هیجانی مادران کودکان عادی ، میدهد بین عزتنفس مادران کودکان عادی و مرزی تفاوتی وجود ندارد ) نشان میدهد نمره هوش هیجانی در بین مادران کودکان عادی p<0/00( با سطح معناداری 8/65مادران کودکان مرزی و مادران کودکان مرزی 2/301 بیشتر از مادران کودکان مرزی میباشد و همچنین میانگین سلامت روان مادران کودکان عادی . ) نشان میدهد نمره سلامت روان در مادران کودکان مرزی بیشتر از کودکان عادی است p<0/00( با سطح معناداری 1/008

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سید ابوالقاسم مهری نژاد ؛عباس ترشیزی؛ ۱۳۹۴، مقایسه عزتنفس، هوش هیجانی و سلامت روان، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2230-Compare-self-esteem-,-emotional-intelligence-and-mental-health

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سید ابوالقاسم مهری نژاد ؛عباس ترشیزی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل