رابطه روان رنجورخویی و گشودگی با رضایتمندی  زناشویی دانشجویان

چکیده مقاله

ازدواج از مهمترین رویدادهای زندگی انسان هاست.پژوهشها نشان میدهد که متجاوز از جوامع گوناگون بطور متوسط حداقل یک بار در طول زندگی خود ازدواج میکنند  .رضایت زناشویی و ثبات ازدواج از مهمترین دغدغه های زوجین است.مطالعات در زوجین نشان می دهد که کمتر از نیمی از  ، آنها به درجه رضایت میرسند  .با توجه به تعارضات  زناشویی در کشور که هرساله رو به افزایش است بررسی علل کاهش از رضایت زناشویی بویژه از منظر خصوصیات شخصیتی زوجین دغدغه این تحقیق است.هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با رضایت زناشویی بود.روش تحقیق از   نفر از دانشجویان متاهل دانشکده علوم 572نوع مطالعه توصیفی ـ همبستگی و نمونه آماری شامل   )که با روش نمونه 09-09 انسانی دانشگاه آزاد تهران شمال (مشغول به تحصیل در نیمسال اول سال گیری تصادفی ـ طبقه ای  انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از مقیاس پنج عاملی نئو(  اف اف ای ) و پرسشنامه رضایتمندی زناشویی  اینریچ جمع آوری و از آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی مانند همبستگی و رگرسیون (گام به گام ) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که رضایت زناشویی با   برونگرای، توافق و وجدانی بودن  همبستگی مثبت و با روان رنجور خویی، همبستگی ، عوامل گشودگی منفی دارد .نتایج رگرسیون حاکی از آن بود که دو عامل گشودگی  (به طور مثبت )وروان رنجور خویی  (به طور منفی )رضایت زناشویی را پیش بینی می کنند و پیشنهاد میشود که در رضایت زناشویی، به دو  . توجه بیشتری معطوف شود ، عامل روان رنجورخویی و گشودگی 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سعیدرضا نیکبخت فینی؛احمدباصری؛عبدالحسن فرهنگی؛ ۱۳۹۴، رابطه روان رنجورخویی و گشودگی با رضایتمندی زناشویی دانشجویان، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2359-The-relationship-between-neuroticism-and-openness-with-students-marital-satisfaction

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سعیدرضا نیکبخت فینی؛احمدباصری؛عبدالحسن فرهنگی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل