بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با رضایت زناشویی دانشجویان

چکیده مقاله

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با رضایت زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه خمینیشهر بود. این پژوهش
توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه خمینیشهر تشکیل دادهاند. حجم نمونه با نظر استاد -
483 نفر برآورد شد. روش نمونهگیری به شیوه طبقهبندی از دانشجویان ) راهنما و از طریق جدول کرجسی و مورگان ) 0791
متأهل مرد و زن دانشکدههای دانشگاه خمینیشهر انتخاب شدند. با توجه به حذف 3 پرسشنامه ناقص تعداد نمونه به 481 نفر
232 نفر زن و 048 نفر مرد( تقلیل یافت. ابزارهای پژوهش به ترتیب مقیاس اعتیاد به اینترنت یانگ و مقیاس رضایت زناشویی (
گراهام بی اسپنیر بود. برای تحلیل دادهها از همبستگی پیرسون استفاده شد. یافتهها بیانگر این است بین اعتیاد به اینترنت با
>1/ 1 وجود دارد) 15 / رضایت زناشویی دانشجویان متأهل زن و مرد رابطه معنادار منفی به میزان 89 P(. بنابراین لازم است که افراد
میزان استفاده خود از اینترنت را مدیریت نموده تا به واسطه استفاده خارج از میزان به هنجار، دچار اعتیاد به اینترنت نگردیده تا از
این رهگذر رضایت زناشویی انان نیز تحت تاثیر منفی قرار نگیرد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مریم سادات رجایی؛حسن حیدری؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با رضایت زناشویی دانشجویان، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2455-The-relationship-between-internet-addiction-and-martial-satisfaction

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مریم سادات رجایی؛حسن حیدری؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل