تحقيقي پيرامون بررسي تاثير تجدید ارائه ارقام صورت هاي مالي بر پایداري عملکرد مالي شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

 پژوهش حاضر به بررسي،رابطه بين تجدید ارائه ارقام حسابداري با پایداري عملکرد شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد.به منظور اندازه گيري پایداري عملکرد از سه نسبت:نسبت آني،نسبت اهرمي و نسبت حاشيه سودوبراي اندازه گيري مقدار تجدید ارائه ارقام از تفاوت مابين قدر مطلق دارایي جاري گزارش شده با دارایي جاري تجدید ارائه شده،بدهي جاري گزارش شده با بدهي جاري تجدید ارائه شده ،سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده استفاده شده است .نمونه آماري متشکل از 97 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران وبازه زماني پژوهش بين سالهاي 87 تا 73 بوده است .الگوي آماري به کار رفته شده رگرسيون ساده وچند متغيره بوده است.نتایج نشان ميدهد که به تنهایي بين قدر مطلق تجدیدارائه دارایي جاري،بدهي جاري وسود با پایداري عملکردرابطه معنا داري وجود ندارد.همچنين نتایج نشان دادزماني که اهرم مالي به عنوان متغيير کنترل وارد مدل مي شوند رابطه معني داري بين قدر مطلق تجدید ارائه دارایي جاري در فرضيه اول وقدرمطلق تجدید ارائه سود در فرضيه سوم با پایداري عملکرددر حوزه دارایي هاوسود ایجاد ميشود به طوري که هردو عامل رابطه مثبت با پایداري عملکردمالي دارند یعني با افزایش تغييرات حسابداري ، پایداري عملکرد افزایش ميابد این در حالي است که با افزایش اهرم مالي باعث کاهش پایداري عملکرد مالي ميگردد .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

زینب خليل ارجمندي؛محمد رضا عبدلي؛ ۱۳۹۴، تحقيقي پيرامون بررسي تاثير تجدید ارائه ارقام صورت هاي مالي بر پایداري عملکرد مالي شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2403-An-Examination-about-the-Considering-Effect-of-Corporate-Restated-Financial-Statement-on-the-persistence-of-financial-performance-for-Listed-Companies-in-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(زینب خليل ارجمندي؛محمد رضا عبدلي؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل