بررسي تاثير كيفيت اطلاعات حسابداري بر كيفيت گزارشگري مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

اين پژوهش به بررسي تاثير كيفيت اطلاعات حسابداري بر كيفيت گزارشگري مالي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد. همچنين از نظر هدف در طبقه بندي تحقيقات كاربردي قرار مي گيرد و شيوه انجام پژوهش و روش تجزيه و تحليل يافته ها با استفاده از مدل هاي ضريب همبستگي، رگرسيون چندگانه مي باشد. جامعه آماري تحقيق شامل كليه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي شركت انتخاب شده، مي باشد. دراين تحقيق جهت جمع آوري داده هاي تحقيق 151 كه به تعداد1333-1332 حاضر از لوح هاي فشرده آرشيو تصويري و آماري سازمان بورس اوراق بهادار تهران ونرم افزار هاي موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. براي مستند سازي نتايج ،تجزيه و تحليل آماري وارايه راه  اقدام به تجزيه وتحليل سوالات و فرضيات Eviewsحل هاي نهايي ،محقق از شيوه آماري با استفاده از نرم افزار نموده است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه بين كيفيت اطلاعات حسابداري و كيفيت گزارشگري مالي رابطه معنادار و همچنين بين كيفيت اقلام تعهدي و كيفيت گزارشگري مالي نيز يك رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و نشان مي دهد كه متغيرهاي كيفيت اقلام تعهدي و كيفيت اطلاعات حسابداري در كيفي بودن گزارشگري مالي تاثير مثبت دارند

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فرح دخت عبادي ؛حسين جباري ؛جواد ثمره سندي؛ ۱۳۹۴، بررسي تاثير كيفيت اطلاعات حسابداري بر كيفيت گزارشگري مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1110-The-effect-of-the-quality-of-accounting-information-on-the-quality-of-financial-reporting

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فرح دخت عبادي ؛حسين جباري ؛جواد ثمره سندي؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل