اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر خود کنترلی و تاب آوری زنان دارای فرزند معلول شهرستان اراک

چکیده مقاله

این پژوهش باهدف مطالعه اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش تاب اوری و خود کنترلی زنان دارای فرزند معلول شهرستان اراک صورت پذیرفت . پژوهش کاربردی و از نوع آزمایشی ) به صورت پیش آزمون پس ازمون با گروه کنترل( بود.جامعه آماری این پژوهش کلیه مادران دارای فرزند معلول شهرستان اراک بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از میان مادران دارای فرزند معلول 91 نفر انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل گمارش شدند . در نتایج تحلیل آماری تحلیل کوواریانس در پیش آزمون ، پیش فرض های تحلیل کوواریانس اعم از فرض نرمال بودن یکسانی واریانس ها و برابری شیب خط رگرسیون برقرار بود. سپس در گروه آزمایش مداخله واقعیت درمانی به شیوه گروهی به صورت 1 جلسه هفتگی اجرا شد. بعد از اتمام دوره به منظور سنجش میزان تغییر متغیر وابسته )کنترل عواطف، تاب آوری( ، مجدداآزمون مذکور به عنوان پس آزمون در هر دو گروه اجرا شد . نتایج تحلیل آماری تحلیل واریانس دو عاملی به تایید فرضیه پژوهش رسیده و مشخص گردید: مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری مبتنی بر واقعیت درمانی موجب افزایش تاب آوری ،عاطفه مثبت و کاهش خشم و خلق افسرده و اضطراب مادران دارای فرزند معلول گردیده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.مریم مسن ابادی؛2.دکتر حسن حیدری؛3.سید رضا میر مهدی؛4.سید علی آل یاسین؛5.اکرم مظلومی؛ ۱۳۹۴، اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر خود کنترلی و تاب آوری زنان دارای فرزند معلول شهرستان اراک، کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/255-The-effectiveness-of-group-counseling-based-on-reality-therapy-on-self-control-and-resilience-of-women-with-disabled-children-in-Arak-city

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.مریم مسن ابادی؛2.دکتر حسن حیدری؛3.سید رضا میر مهدی؛4.سید علی آل یاسین؛5.اکرم مظلومی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل