ارتباط بین میزان سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی )مورد مطالعه: طرح های کمیته امداد شهرستان رشت(

چکیده مقاله

سرمايه اجتماعي را ماده خام جامعه مدني دانسته اند؛ اين سرمايه از تعامل هر روزه بين افراد به وجود مي آيد. پزوهش حاضر با هدف
شناسايي ارتباط بين ميزان سرمايه اجتماعي و مشارکت عمومي در طرح های کميته امداد شهرستان رشت انجام گرفته است، تحقيق از
نوع کاربردی بوده و با روشي توصيفي- همبستگي انجام شده است، بر اساس جدول مورگان تعداد 483 نفر روش تصادفي ساده بعنوان
نمونه آماری تعيين گرديدند؛ برای تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است، برای توصيف داده ها از ميانگين و
انحراف معيار و برای آزمون فرضيات از آزمون کولموگروف- اسميرنوف و ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شده است، با استفاده از
0 بدست آمد که نشانگر اعتبار قابل قبول تحقيق بوده است؛ در مورد نتايج تحقيق مي / روش آلفای کرونباخ اعتبار کلي اين تحقيق 869
4 در سطحي بالاتر از متوسط قرار داشتند، / 4 و مشارکت عمومي با ميانگين 12 / توان گفت که وضعيت سرمايه اجتماعي با ميانگين 37
0 در سطح اطمينان 65 درصد / فرضيه اصلي تحقيق مبني بر وجود ارتباط بين ميزان سرمايه اجتماعي و مشارکت عمومي با ضريب 75
مورد تاييد قرار گرفت؛ کليه فرضيات فرعي مبني وجود ارتباط بين ابعاد سرمايه اجتماعي با مشارکت عمومي در سطح اطمينان 65
درصد مورد تاييد قرار گرفتند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ‎−۰۶۲۲، ارتباط بین میزان سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی )مورد مطالعه: طرح های کمیته امداد شهرستان رشت(، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2778-The-relationship-between-social-capital-and-public-participation-)-Case-of-Rasht-city-plans-Relief-Committee-(

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل