شناسایی عوامل موثر بر بهبود وصول مطالبات بانک کشاورزی

چکیده مقاله

هدف اصلی این مقاله شناسایی و بررسی علل وصول به موقع اعتبارات پرداختی در بانک کشاورزی شعبه رودسرر در اسرتان گریلان
می باشد. بدین منظور، مطالبات بانک کشاورزی به صورت چهار طبقه مطالبات وصول به موقع، سررسید گذشته، معوقه و مشکوک-
الوصول طبقهبندی شدند و برای دسترسی به هدف مطالعه از اطلاعات پرونده هرای وا گیرنردگان و رویکررد اقتصادسرنجی الگروی
لاجیت چندگانه بهره گرفته شده است. مبلغ وا پرداختی، نرخ کارمزد تسهیلات اعطا شده، جریمه تاخیر و فاصله اقساط وا متغیر-
های مورد نظر در مدل اقتصادسنجی پیشنهادی میباشند. یافتهها نشان میدهد که متغیرهای نرخ کارمزد و مبلغ وا پرداخت شرده
با اثر مثبت و میزان جریمه تاخیر با اثر منفی در بهبود وصول مطالبات در گروه وا های مشکوکالوصول معنادار بروده انرد در ارالی
که متغیر فاصله اقساط وا در این گروه، معنادار نبوده است. در گروه وا های معوقه، متغیرهای میزان وا پرداختری برا اثرر منفری و
فاصله اقساط وا و میزان جریمه تاخیر با اثر مثبت بر بهبود وصول مطلبات معنادار بودهانرد، و نهایترا، در گرروه وا هرای وصرول بره
موقع، صرفا متغیر جریمه تاخیر معنادار و دارای اثر مثبت بر بهبود وصول مطالبات بوده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

رویا مهدوی روشن؛رضا مظهری؛محسن محمدی خیاره؛ ۱۳۹۴، شناسایی عوامل موثر بر بهبود وصول مطالبات بانک کشاورزی، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4133-Identify-factors-affecting-the-improved-collection-of-receivables-Agricultural-Bank

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(رویا مهدوی روشن؛رضا مظهری؛محسن محمدی خیاره؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل