آسيب شناسي استفاده از تلفن همراه و تاثيرآن بر روابط اجتماعي

چکیده مقاله

در دنیای امروز استفاده از تلفن همراه موجب تسهیل روابط اجتماعی افراد می شود ،چرا که این فناوری میی توانید وسییله ارتبیاطی مناسبی برای جویا شدن از احوال همدیگر باشد. اما بر خلاف آنچه به نظر می رسد همه چیی بیه ایین خیوبی نیی نمیی رود چیون عده ای دیگر بر این باورند که مانوس شدن بی از حد با این فناوری ها و امکانات متعدد آن، باعث ایجاد مشکلاتی در سیح جامعیه می شود. براین اساس ،موضوع این تحقیق آسیب شناسی استفاده از تلفن همراه و تاثیر آن بر روابط اجتماعی افراد می باشید .جامعیه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه آزاد قوچان می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی- طبقیه بنیدی سیاده تعیداد 051 نفر دانشجو از سه گرای عمده علوم انسانی، فنی مهندس و ن شکی انتخاب شده است.روش تحقیقی ازنوع تحقیقات نیمایشی و به لحاظ زمانی مقحعی است .اب ار آن نرسشنامه محقق ساخته بوده و به کمک تکنیک مصاحبه اطلاعات آن جمی آوری گردییده می باشد. )α=1/ است. براساس نتایج حاصله ضرایب آلفا برای کل گویه های نرسشنامه )

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.علي نصيری خجسته؛2.غلامرضا حسني درميان؛ ۱۳۹۴، آسيب شناسي استفاده از تلفن همراه و تاثيرآن بر روابط اجتماعي، کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/421-Pathology-of-cell-phone-use-and-its-effect-on-social-relations

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.علي نصيری خجسته؛2.غلامرضا حسني درميان؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل