تاثیر ابعاد کیفیت خدمات تلفن همراه بر رضایت مشتریان همراه اول

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف تاثیر ابعاد کیفیت خدمات تلفن همراه بر رضایت مشتریان همراه اول میباشد. مسأله پژوهش حاضر این
است که ابعاد کیفیت خدمات تلفن همراه بر رضایت مشتریان همراه اول چه تاثیری دارد؟ پژوهش حاضر از نظر نوع،کاربردی
توسعه ای است و از نظر روش توصیفی  همبستگی است.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان همراه اول که نامحدود
می باشد و نمونه آماری براساس فرمول مورگان 217نفر شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که روایی
0 .بدست آمده است که نشانگر تائید پایایی / آن را اساتید متخصص تأیید کرده و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 88
پرسشنامه مورد نظر میباشد. مجموعه دادهها به کمک نرمافزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.یافته های پژوهش نشان
دادند که بین ابعاد کیفیت خدمات و رضایت مشتریان ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد.نتایج نشان داد که ابعاد کیفیت
خدمات تلفن همراه اول بر رضایت مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد و در پایان این پژوهش،پیشنهاداتی جهت بهبود ارائه
شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سیدعلی نبوی چاشمی؛مهدی نبی زاده؛سنا خلیلی؛عاطفه یزدانی ورزی؛ ۱۳۹۳، تاثیر ابعاد کیفیت خدمات تلفن همراه بر رضایت مشتریان همراه اول، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین دمدیریت,اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7639-Impact-of-service-quality-on-customer-satisfaction-with-the-first-mobile-phone

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سیدعلی نبوی چاشمی؛مهدی نبی زاده؛سنا خلیلی؛عاطفه یزدانی ورزی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل