اثربخشي درمان فعال سازي رفتاري دركاهش نشانه هاي افسردگي زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس

چکیده مقاله

بيماري مالتيپل اسکلروزيس ) MS ( يکي از شايع ترين بيماريهاي مزمن دستگاه عصبي مركزي ميباشد كه
بيشتر افراد جوان، باهوش و فعال جامعه را مبتلا ميكند و تاكنون درمان قطعي براي آن ارايه نشده است. هدف
پژوهش حاضر بررسي اثربخشي درمان فعالسازي رفتاري ) BAT ( بر كاهش افسردگي زنان مبتلا به MS
مراجعه كننده به جامعه MS تهران در سال 1131 بود. جامعه مورد پژوهش تمامي زنان مراجعه كننده به جامعه
و نمونه 13 زن ) 11 نفر گروه آزمايش و 11 نفر گروه كنترل( بودند كه به صورت روش نمونهگيري
هدفمند با جايگزيني تصادفي انتخاب شدند. روش اين پژوهش نيمهآزمايشي )پيشآزمون پسآزمون و –
پيگيري با گروه كنترل( بود. گروه آزمايش 13 جلسه به صورت گروهي تحت BAT قرار گرفتند. ابزار مورد
استفاده پرسشنامه افسردگي بك بود. روايي و اعتبار پرسشنامه توسط دادستان و منصور ) 1133 ( تأييد شده
3/ 3 ضريب تصنيف 31 / است. رجبي و همکاران ) 1133 ( و ضريب آلفاي كرنباخ براي كل پرسشنامه را 38
3 گزارش كرده اند. دادهها با استفاده از روش تحليل واريانس مختلط / ضريب بازآزمايي به فاصله سه هفته را 93
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج حاكي از آن بود كه BAT سبب كاهش افسردگي زنان مبتلا به MS
گروه آزمايش ) F1,28=25,391; p=0.000 ( در پسآزمون و پيگيري شده است =25,391: 1, 28(FP=0.000) . BAT از طريق افزايش خودمديريتي بيماران مبتلا به MS سبب بهبود انگيزش و انسجام و
درنهايت كاهش افسردگي در آنان ميشود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

نوشين فتح اله زاده؛مينا مجتبايي؛ ۱۳۹۳، اثربخشي درمان فعال سازي رفتاري دركاهش نشانه هاي افسردگي زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4291-The-effectiveness-of-behavioral-activation-therapy-in-reducing-symptoms-of-depression-in-patients-with-multiple-sclerosis-BAD-00274-AB-Noushin-Fatollahzadeh-Mina-Mojtabaei-----

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(نوشين فتح اله زاده؛مينا مجتبايي؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل