بررسی تراکم و وزن خشک تاج خروس در روش های مختلف کنترل علف هرز و منابع مختلف کود نیتروژن در مزرعه ذرت علوفه ای

چکیده مقاله

این مطالعه جهت ارزیابی اثر روش کنترل علف های هرز و منبع کود نیتروژن بر تراکم و وزن خشک علف
هرز تاج خروس و عملکرد ذرت علوفه ای، بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار
در سال 3333 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای
آزمایش شامل روش کنترل علفهای هرز شامل کنترل شیمیایی، کنترل تلفیقی )شیمیایی+مکانیکی( و
عدم کنترل و نوع کود نیتروژن شامل )اوره، سولفات آمونیوم، نیترات کلسیم، نیترات آمونیوم و بدون مصرف
کود( بود. تراکم و وزن خشک تاج خروس، در طی فصل رشد طی چهار مرحله جهت تعیین روند تغییرات،
اندازه گیری شد. در مرحله شیری بلال، عملکرد علوفه تر نیز اندازهگیری شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان
داد عملکرد علوفه و همچنین تراکم و وزن خشک تاج خروس در 06 روز پس از کاشت، بطور معنی داری
تحت تاثیر روش کنترل، نوع کود نیتروژن و اثر متقابل روش کنترل و نوع کود نیتروژن قرار گرفت
( p%>1 (. بالاترین عملکرد علوفه تر در تیمار روش کنترل تلفیقی و کود نیترات کلسیم با میانگین تقریبی
31621 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. در تیمار عدم کنترل و در کودهای مورد مطالعه در آزمایش، تراکم
تاج خروس از روز 16 ام پس از کشت با شیب کاهشی و ملایم تقریبا ثابت مانده است و وزن خشک آن از
روز 16 ام تا حدودا روز 06 ام پس از کشت افزایش و سپس تا پایان فصل رشد کاهش یافته است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مریم آریان مهر ؛علی قنبری ؛رضا قربانی ؛مهدی نصیری محلاتی؛رضا خراسانی؛ ۱۳۹۳، بررسی تراکم و وزن خشک تاج خروس در روش های مختلف کنترل علف هرز و منابع مختلف کود نیتروژن در مزرعه ذرت علوفه ای، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4312-Evaluate-of-Different-Weeds-Control-Methods-and-Nitrogenous-Fertilizers-on-Density-and-Biomass-of-Amaranthus-retroflexus-in-Corn-Field

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مریم آریان مهر ؛علی قنبری ؛رضا قربانی ؛مهدی نصیری محلاتی؛رضا خراسانی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل